فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت 63 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت 63 صفحه :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید می باشد که در بخش اول به تشریح مبانی نظری تعهد هویت می پردازیم و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق تعهد هویت در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

 


مفهوم هویت كه اریكسون عنوان می‌نماید تاكید بر این مساله دارد كه مراحل رشد هر یك به طور مجزا در درون خود پایان نمی‌یابد، بلكه به هم پیوسته و وابسته بوده، مراحلی در جهت رشد فرد به عنوان فردی كامل و خودكفا می‌باشد كه در زندگی لیاقت ایفای نقش یك بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعی كه در آن زندگی می‌كند، به اصطلاح جابیفتد. تكامل فقط از طریق گذشتن بدون بحران از مراحل پی‌درپی رشد روانی ـ جنسی حاصل نمی‌شود، بلكه بستگی به سازمان‌دهی مجدد و مداوم در طی جریان رشد دارد و آنگاه در دوره نوجوانی، نوبت به تكامل مجددی می‌رسد كه انتقال از وابستگی كودكی را به مسوولیت بزرگسالی میسر می‌نماید. در این مورد نه فقط سازمان‌دهی داخلی موردنظر است، بلكه این موضوع حائز اهمیت است كه چگونه این سازمان به فرد اجازه می‌دهد كه در اجتماع و نظامهای داخلی آن در نقشهای اجتماعی مورد انتظار، به عنوان بزرگسال، عملكرد صحیحی داشته باشد (اریکسون، 1963).

 

 

 

 


    آدامز و کاران (2005) در بررسی ارتباط سبک های هویتی و مشکلات رفتاری مشاهده کردند که افراد با سبک سردرگم اجتنابی بیش از دارندگان دو سبک دیگر مشکلات سازگاری مانند بزهکاری و اختلال های سلوکی نشان می دهند پژوهش فارسی نژاد(1393) نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و تعهد هویت به طور مستقیم و سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد، استقلال ، رشد فردی و هدف در زندگی اثر منفی و معنی دار دارد. براین اساس به منظور پیش بینی احتمال وجود دارد بین متغیرهای سبک های هویت و تعهد هویت با مقیاس های بهزیستی روانشناختی الگوی زیر برگزیده و پس از ارزیابی روابط متغیرها در قالب یک مدل علی (1-1) و سنجش معنی داری هریک از متغیرها به برآورد ضرایب پرداخته شد. 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت 63 صفحه
فهرست مطالب
1-4- تعریف نظری وعملیاتی متغیرها    13
1-4-1- تعریف نظری تعهد هویت
1-4-2- تعریف عملیاتی تعهد هویت
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعهد هویت    22
2-2-1- ماهیت و مفهوم هویت    25
2-2-2- شكل‌گیری هویت    27
2-2-2-1- عوامل موثر بر شكل‌گیری هویت    31
2-2-3- نظریه‌های مربوط به هویت    31
2-2-3-1- نظریه اریكسون    32
2-2-3-2- دیدگاه مارسیا    35
2-2-3-3- دیدگاه بروزنسکی    37
2-2-3-3-1- سبک هویت  هنجاری    38
2-2-3-3-2- سبک هویت  سردرگم / اجتنابی    39
2-2-3-3-3- سبک هویت  اطلاعاتی    40
2-2-4- ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت    41
2-2-5- چهار پایگاه اساسی هویت    46
2-4- پیشینه تحقیق    58
2-4- فرضیات تحقیق    69
2-4-1- فرضیات اصلی پژوهش:    69
2-4-2- فرضیات فرعی پژوهش:    69


منابع و مآخذ

لینک کمکی