فایل رایگان نظریه ها و سبک های هویت در تعهد هویت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظریه ها و سبک های هویت در تعهد هویت :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان نظریه ها و سبک های هویت در تعهد هویت می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه فایل رایگان نظریه ها و سبک های هویت در تعهد هویت می باشد. در چند دهه ی گذشته حجم وسیعی از تحقیقات روان شناسی اجتماعی و روان شناسی شخصیت به بررسی هویت تمرکز کرده است. اریکسون (1963) نخستین فردی است که هویت را به عنوان دستاورد مهم شخصیت نوجوانی معرفی کرد و مهم ترین نظریه درباره ی هویت را توصیف کرد. (برک ، 1381) بعد از ارائه این نظریه بنیادین محققان فراوانی هویت را بررسی کرده اند مطرح شدن نظریه های جدید دستاورد این تلاش گسترده ی علمی بود.  شاید هیچ نظریه‌پرداز دیگری بیش از اریكسون بر ادارك ما از رشد شخصیت نوجوان اثر نگذاشته باشد. اریكسون در كتاب «هویت، جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد، یك چارچوب نظری در زمینه شكل‌گیری هویت و سنجش آن ارائه می‌كند (آدامز، 1999، ص 2). در نظریه اریكسون هویت من احساسی است كه هشیارانه تجربه می‌شود. احساسی كه از تبادل فرد با واقعیت اجتماعی خویش ناشی می‌شود و در حال تغییر و تبدیل در پاسخ به تغییرات، در محیط اجتماعی است(اریکسون، 1963).

 

 

 


     در این دوره نسبتا طولانی است كه نوجوان خود را متعلق به سرزمین‌های بی‌نام و نشان می‌داند. گاه حالت كودكان را و گاه حالت بزرگسالان را به خود می‌گیرد. در همین زمان است كه او خود و زندگی و وظایف مختلف را تجربه می‌كند. در جریان همین تجربه‌هاست كه او خود را با قهرمانان مختلفی مانند می‌كند. این همانندسازی‌ها دیگر جنبه سمبلیك ندارد، بلكه عملا نقشهای مختلف را به تجربه شخصی درمی‌آورد. بیشتر این نقشها حالت افراطی دارد. در اجرای همین نقشهای مختلف، نوجوان به تدریج هویت فعلی خود را با گذشته‌هایش پیوند می‌زند(سیف و همکاران، 1375). در جریان تشكیل هویت به ویژه در آغاز آن، نوجوان به نفی ارزشهای والدین نیز می‌پردازد. اگر والدین صبر و تحمل خود را از كف بدهند و او را زیر فشار شدید نظرها و اعتقادات خود بگذارند، ممكن است مشكلات بیشتری بروز كند. این اختلاف بین نوجوانان و والدین را برخی از نویسندگان به تعارض نسل‌ها نیز تعبیر كرده‌اند اما واقعیت این است كه چنین دشمنی موهومی بین نسلها وجود ندارد و این تعارض‌ها در صورتی كه واكنش عاقلانه و صبورانه در مقابل آنها نشان داده شود به سود نوجوان و شكل‌گیری درست هویت است (كروگر ، 1378).

 

 

 

 


      به طوری كه فرد می‌تواند هم یك ارتباط متقابل با جامعه‌اش برقرار كند و هم احساس تداوم و وحدت درونی را در خود حفظ كند. منابع هویت در این دیدگاه می‌تواند همانند سازی‌های گذشته، تجارب و صلاحیت های شخصی كنونی، انتظارات محیطی و آرزوهای آینده فرد باشد (مارسیا، 1966، بیشاب  و همکاران، 1997).    هویت در نظر اریكسون، مفهومی اساسی در عین حال گسترده است این گستردگی برای تحقیقات تجربی مشكل آفرین است چرا كه برای انجام تحقیقات تجربی در مورد هویت بایستی بتوان آن را مورد آزمون قرار داد و برای قابل آزمون كردن یك مفهوم باید آن را تعریف عملیاتی كرد در پاسخ به این ضرورت مارسیا مبحثی تحت عنوان پایگاه هویت ایجاد كرد كه رویكردی به نظر اریكسون برای عملیاتی كردن مفهوم هویت و آزمون كردن آن است. (مارسیا، 1987).

 

 

 

 

فایل رایگان نظریه ها و سبک های هویت در تعهد هویت
فهرست مطالب
1-4-1- تعریف نظری تعهد هویت
1-4-2- تعریف عملیاتی تعهد هویت
تعهد هویت    22
2-2-1- ماهیت و مفهوم هویت    25
2-2-2- شكل‌گیری هویت    27
2-2-2-1- عوامل موثر بر شكل‌گیری هویت    31
2-2-3- نظریه‌های مربوط به هویت    31
2-2-3-1- نظریه اریكسون    32
2-2-3-2- دیدگاه مارسیا    35
2-2-3-3- دیدگاه بروزنسکی    37
2-2-3-3-1- سبک هویت  هنجاری    38
2-2-3-3-2- سبک هویت  سردرگم / اجتنابی    39
2-2-3-3-3- سبک هویت  اطلاعاتی    40
2-2-4- ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت    41
2-2-5- چهار پایگاه اساسی هویت    46
منابع و مآخذ

لینک کمکی