فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه ای :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

تعریف نظری اضطراب رایانه: اضطراب رایانه ای؛ واکنش های هیجانی و شناختی است که در فرد هنگام کار و تعامل با رایانه به وجود می آید، بیشتر به آن دلیل که فرد رایانه را امری تهدید کننده برای خود می داند (مییر ، 2006).تعریف عملیاتی اضطراب رایانه: مجموع نمره ای است که فرد از آزمون اضطراب رایانه ای هنسن  و همکاران (1987) بدست می آورد. پرسش نامه بدین صورت است که گزینه ها از کاملاً مخافم تا کاملاً موافقم درجه بندی شده اند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق می گیرد. از همین رو دامنه نمرات بین 19 تا 95 می باشد. فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه ای عنوان این نوشتار است.

 

 

 

اضطراب حالت برانگیختگی فیزیولوژیكی، شبیه ترس ولی بدون عامل عینی است چون ترس، واكنش به تهدیدی معلوم، خارجی، قطعی و از نظر منشـأ بـدون تعـارض و اضـطراب، واكـنش در مقابـل خطـری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشأ تعارض است. یك احساس منتشر و بسیار ناخوشایند و اغلب مـبهم و حس دلواپسی است كه دارای نشانه های جسمانی مانند: تپش قلب، احسـاس خـالی شـدن سـردل، و نشانه های رفتاری مانند: انزوای اجتماعی و نشانه عاطفی- هیجانی و روانی ماننـد: اشـكال در تمركـز و فراموشی می باشد. (تروورجی. پاول و سیمون، به نقل از پورافکاری،1380).بك  عقیده دارد كه اضطراب بیمارگونه از تكرار بیشتر سنجی خطر ناشی می شود كه در آن فرد تهدید را بیشتر از آنچه واقعا هست برآورد می كند و با یك یا چند جنبه از موارد زیر همراه است:
- وقایع ترسناك را بیش از آنچه هست به شانس نسبت به می دهد.
- شدت یك واقعه ترسناك را بیش از آنچه هست می سنجد.
- دست كم گرفتن توانایی های خود برای كنارآمدن با مشكل.
- توانایی های افراد دیگر را از نظر كمكی كه می تواند به او بكنند كمتر از واقع می سنجد (شارف ،1381).

 

 

 

 

نمونه پیشینه در مورد اضطراب رایانه

ریسون و راینر  (1992) روابط بین انگیزش درونی را با خودکارامدی، تجربه ی کار، نگرش و اضطراب رایانه بررسی کردند. آنها نشان دادند دانشجویانی که فاقد انگیزش درونی برای یادگیری رایانه هستند، به مراتب نگرش منفی و اضطراب رایانه بیشتر و همینطور تجربه ی کار و خودکارآمدی رایانه ی کمتری دارند.

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه ای
فهرست مطالب
تعاریف واژه ها و اصطلاحات:    7

تعریف نظری اضطراب رایانه    7

تعریف عملیاتی اضطراب رایانه    8

2-4 اضطراب رایانه    13
2-4-1 اضطراب:    13
2-4-2 اضطراب و یادگیری    14
پژوهشگران معتقدند كه میتوان افراد را بر حسب میزان اضطراب رایانه به سه گروه تقسیم كرد:    17
ماور و سیمونسون (1984) چهار نوع رفتار معرف اضطراب را به این شرح بیان میکنند:    18

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب رایانه ای:    19

الف) تحقیقات داخلی در مورد اضطراب رایانه ای:    19

ب) تحقیقات خارجی در مورد اضطراب رایانه ای    20

منابع    25

    8
 

لینک کمکی