فایل رایگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ویرایش 90)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ویرایش 90) :

قانون نظام‌ مهندسی ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل های‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی كه ‌در جهت‌ رسیدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در این‌ قانون‌ تـدوین‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود.

این کتاب در 5 فصل زیر تدوین شده است:

فصل اول: كلیات، اهداف و خط مشی

فصل دوم: تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان

فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختمانی

فصل چهارم: مقررات فنی و كنترل ساختمان

فصل پنجم: آموزش و ترویج

فصل ششم: متفرقه

لینک کمکی