فایل رایگان تحقیق در مورد مقدمه ای در مورد علم حقوق و تعاریف رشته حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد مقدمه ای در مورد علم حقوق و تعاریف رشته حقوق :

تعداد صفحه: 22

نوع فایل: Word

فرمت فایل: docx

*** قابل ویـرایش

فایل رایگان تحقیق در مورد مقدمه ای در مورد علم حقوق و تعاریف رشته حقوق
فهرست مطالب

عنوان صفحه

حقوق دولت

شخصیت حقوقی دولت

حاكمیت دولت

حاكمیت ملی

قاعده حقوقی

اوصاف وتعریف قاعده حقوقی

1- قاعده حقوقی

2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است

3- قاعده حقوقی كلی و عمومی است

4- حقوق نظامی است اجتماعی

قواعدامری

قواعد تكمیلی یا تفسیری

تفاوت قواعد امری و تفسیری

روشهای تحقیق در حقوق

1 روش قانونگذاری

2- روش دادرسی

3- روش تعلیم

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی

رابطه حقوق و علوم سیاسی

رابطه حقوق و علوم طبیعی وریاضی

تعریف حقوق عمومی وخصوصی و تفاوت بین انها

تفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی

سبب جدائی حقوق عمومی و خصوصی چیست

حقوق داخلی

حقوق خارجی

حقوق بین المللبه

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل خصوصی

سه بخش اصلی تشكیل دهنده قوق بین الملل خصوصی :

1-تابعیت

2-حقوق خارجیان

-تعارض قوانین

حقوق تطبیقی

فوائد حقوق تطبیقی

منابع حقوق

طبقه بندی قانون

عهد نامه بین المللی

حدود واختیارات قوه مجریه در وضع قانون

تفاوت قانون با ائیین نامه وتصویبنامه

مراحل وضع قانون

امضای قانون

انتشار تصویبنامه وائیننامه ها

مهلت اجرای قانون

مهلت اجرای قانون در خارج از كشورقانون

تكالیف قوه مجیه دربرابرقانون

اعتباراحكام ونظامهای دولتی

وظایف دادگاها ودادرسان

نقش دیوان كشور در تامین اقتدار قانون

تعریف قوانین ماهوی وشكلی

تفوت قوانین ماهوی وشكلی

قوانین تكمیلی

فواید قوانین تكمیلی

تشخیص قواعد امری وتكمیلی

قوانین مربوط به نظم عمومی

فرق نسخ قانون با ابطال قانون

نسخ ومرجع ان

عوامل ایجاد رویه قضائی

چه موقع رویع قضائی درردیف منابع رسمی حقوق و قرار می گیرد

نقش رویه قضائی درایجاد حقوق

موارد دخالت رویه قضائی در قانون

تفسیر قانون به معنی خاص

اندیشه های حقوقی یا عقاید علما

اثر اندیشه هادرایجاد حقوق

اندیشه های حقوقی ورویه قضائی

اثر اندیشه ها درتعلیم وشناختن نظام حقوقی

انواع مكتب از نظر تحلیل قانون ومنابع

مكتب تفسیر لفظی یا تحلیلی

فنون استناد

مفهوم مخالفت

ایرادات مكتب تحلیلی

قلمروه حقوق در زمان ومكان

قلمرو حقوق در مكان

قلمرو حقوق در زمان

اقسام حق

منابع

حقوق دولت : در زبان حقوقی ما دولت به معنی خاص و عام به كار می رود 1- دولت به معنی خاص به مدیران كشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجرائی را در بر می گیرد 2- دولت به معنی عام كه مرادف با حكومت است و شامل تمام سازمانهای اداری وقضائی و قانونگذاری می شود و وصف بارز ان حاكمیت و سلطه در روابط داخلی وبین المللی است

شخصیت حقوقی دولت : دولت خواه به معنی خاص یا عام ان اراده شود دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران ان است

حاكمیت دولت در هر كشوری سخن نهایی و اخرین را دولت می گوید تصمیم او برتر از دیگران است وهیچ قاعدهای نمی تواند اراده حكومت را محدود كند این سلطه نهایی كه منبع صلاحیت را در درون خود دارد در اصطلاح حاكمیت نامیده می شود ازادی خواهان براین باورندكه حاكمیت از ان ملت است و دولت به عنوان كارگزار و نماینده از ان بهرمند می شود در نتیجه قدرت زمانی مشروع است كه برای مصلحت ملت به كار رود و دولتی از این موهبت برخوردار می شود كه برگزیده م منتخب ملت باشد دولتهای مذهبی نیز حاكمیت را از ان خدامی دانند كه به ملت واگذار شده است فرق بین این دو در این است كه در حاكمیت مذهبی ملت حاكمیت را از خداوند می گیرد در اعمال ان محدود به فرامین پروردگار است نمی تواند به انها تجاوز كند

حاكمیت ملی :اگر اراده ملی حاوی اراده توده های مردم ودر عین حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بیان می كند می تواند در پناه اصطلاح فریبنده اراده ملی از هر انتقاد مصون ماند در نتیجه حاكمان به اسانی می توانند اراده خود را زیز سرپوش اراده ملی بر دیگران تحمیل كنند

قاعده حقوقی : قاعدهای است كه به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حكومت می كند و اجرای ان از طرف دولت تضمین می شود

اوصاف وتعریف قاعده حقوقی

1- قاعده حقوقی الزام اور است(برای استقرار نظم وعدالت باید رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد )

2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است (قاعدهای را كه اجرای ان تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی اورد زیرا اگر اشخاص در اجرای ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هیچ مكافاتی نبینند چگونه می توان ادعا كرد كه نظمی در جامعه وجود دارد )

3- قاعده حقوقی كلی و عمومی است(قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد ان با یك بار انجام شدن از بین نرود هرچند كه تنها یك یا چند تن مشمول مقررات ان باشن)

4- حقوق نظامی است اجتماعی : یعنی هدف از ان تنظیم روابط اجتماعی است نه پاكی روح و وجدان انسان

قواعدامری : قواعدی هستند كه رعایت انها مطلقا الزامی است در هیچ صورت گریزی از اجرای انها نیست

قواعد تكمیلی یا تفسیری : قواعدی كه اشخاص در پیمانهای خود راه حل دیگری را انتخاب نكرده باشند اعمال می شوند.

تفاوت قواعد امری و تفسیری در شرایط اجرای قواعد حقوق است هرگاه شرط اجرای قواعد تملیكی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری كم نمی كند

وسایل اجبار قواعد حقوقی 1- كیفر متجاوزان 2- اجرای مستقیم قاعده(به حكم دادگاه قاصبی را از ملك بیرون كردن )3-بطلان اعمال حقوقی(صلح نامه ای كه بصورت سند رسمی در نیامده است در دادگاه پذیرفته نیست )4- مسئولیت مدنی ( كسی كه در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید ان را جبران كند )

روشهای تحقیق در حقوق :1 روش قانونگذاری –( روش یافتن بهترین قواعد 2- فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون )

2- روش دادرسی ( وظیفه دادرس اجرای قواعدی است كه از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولی كه به نظر او مفید تر است یعنی مفهوم درست و قلمرو ان را معین سازد و اراده –قانونگذار را به یاری منطق دریابد و دادرس باید راه حلی را كه از قوانین یافته است در مورد خاص به كار بندد و اصحاب دعوی را ناگزیر از پیروی ان كند )

3- روش تعلیم (نویسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج كند واصولی را كه رهبر قانونگذار در تنظیم و انشای انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزیه وتحلیل رویه قضائی و كاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم كند كه در موارد اجمال و تناقض مواد به اسانی بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوی گوناگون را با احكام موجود حل فصل كرد)


لینک کمکی