فایل رایگان بررسی گرافیک محیطی در تبلیغات محیطی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی گرافیک محیطی در تبلیغات محیطی :

دانلود پایان نامه رساله فایل رایگان بررسی گرافیک محیطی در تبلیغات محیطی 117 ص فرمت word قابل ویرایش


فایل رایگان بررسی گرافیک محیطی در تبلیغات محیطی
فهرست مطالب:

چکیده 6

فصل اول: 11

تبلیغات محیطی و جایگاه آن در عصر حاضر 11

2-1 تبلیغات 13

2-1-1 مفهوم تبلیغات 13

2-1-2 جامعه شناسی تبلیغات 14

2-1-3 انواع تبلیغات 16

2-1-3-1 تبلیغات سفید: 16

2-1-3-2 تبلیغات خاکستری: 16

2-1-3-3 تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم 17

2-1-3-4 تبلیغات مثبت و تبلیغات منفی 17

2-2 تبلیغات تجاری: 20

2-3 تبلیغات محیطی 21

2-3-1 تعریف تبلیغات محیطی: 21

2-3-2 خاستگاه تبلیغات محیطی 22

2-3-3 تعاریف و دلالتهای تبلیغات محیطی 22

2-3-4 تغییر جایگاه تبلیغات به اماكن نامتعارف و غیرمعمول 22

2-3-5 سه ویژگی اصلی تبلیغات محیطی 23

2-3-6 جهان صحنه ی تبلیغات 24

2-3-7 شباهتهای تبلیغات محیطی و تبلیغات خارج از خانه 24

2-3-8 معایب به كارگیری تبلیغات محیطی 24

فصل دوم: 27

گرافیک محیطی 27

2-1 گرافیک محیطی 28

2-1-1- مفهوم گرافیک محیطی 28

2-1-2 جنبه های گرافیک محیطی 29

2-1-3 عوامل ایجاد کننده گرافیک محیطی 30

2-1-3-1 تعادل: 30

2-1-3-2 تناسب: 30

2-1-3-3 تداوم در محیط: 30

2-1-3-4 تاکید در محیط: 31

2-1-3-5 ایجاد وحدت در محیط: 31

2-1-3-6 تنوع در محیط: 31

2-1-3-7 بافت: 32

2-1-3-8 نور: 32

2-1-4 تاریخچه گرافیک محیطی 33

2-1-5 کاربرد گرافیک محیطی 34

2-1-6 تاثیرات گرافیک محیطی بر زندگی روزمره 35

2-1-7 انواع گرافیک محیطی: 36

2-1-7-1 گرافیک محیطی فضای بسته 36

2-1-7-2 گرافیک محیطی در محیط های باز 38

فصل سوم: 42

جایگاه گرافیک محیطی در تبلیغات محیطی 42

3-1 تقسیم بندی گرافیک نوین 43

3-2 رابطه گرافیک با رسانه های تصویری 46

3-3 تاثیر محتوای تبلیغات محیطی به عنوان ابزار فرهنگ سازی بر افکار عمومی 47

3-4 مروری بر تأثیر گرافیک بر مطلوبیت تبلیغات محیطی 59

فصل چهارم: 63

بررسی نمونه موردی 63

4-1 طرح در تبلیغات محیطی 64

4-2 بررسی و تحلیل نشانه شناسی تبلیغات شهری 73

4-2-1 تبلیغات کالاهای خارجی 74

4-2-2 زنجیره دلالتهای ضمنی 78

4-3 عناصر غیرنوشتاری 80

4-4 تحلیل نمونه 81

4-4-1 چگونگی استفاده از رنگها 84

4-4-2 تبلیغات برای کنکور 84

4-4-3 عناصر نوشتاری و تصویری 87

4-5 تحلیل نمونه دوم 87

4-5-1 دلالتهای ضمنی 90

4-5-2 اسطوره آن سوی آبها 91

4-5-3 تبلیغات خدمات: 92

4-6 عوامل محیطی و دلالتهای ضمنی 94

4-7 سایر عوامل 94

4-7-1 تبلیغات برای مصارف روزانه 96

4-7-2 برندها 97

4-7-3 شعارها ( عناصر نوشتاری) 98

4-7-4 رنگها: 98

4-7-5 بینامتنی: 99

4-8 مطالعه موردی سوم 99

4-8-1 تصویر 101

4-8-2 دلالتهای ضمنی 102

4-8-3 تبلیغات فیلمهای سینمایی 102

4-9 اسطوره های سینمایی: 105

4-9-1 بینامتنی 106

4-9-2 عناصر نوشتاری: 107

4-9-3 تصویر و رنگ: 108

فصل پنجم: 110

نتیجه گیری 110

5-1 نتیجه گیری 111

منابع و مآخذ : 113لینک کمکی