فایل رایگان چیدمان هفت سین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چیدمان هفت سین :

دانلود پایان نامه رساله رشته گرافیک: فایل رایگان چیدمان هفت سین 82 ص فرمت word

فایل رایگان چیدمان هفت سین
فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول

1-1 بررسی عدد هفت در فرهنگ ملل مختلف 3

1-2 سفره هفت سین 4

1-3 بررسی مفاهیم و معانی هفت سین 5

1-4 تاریخچه هفت سین 6

1-5 بررسی سین ها 9

1-6 سایر اجزاء سفره هفت سین 9

1-7 هفت سین قرآنی 10

1-8 فلسفه هفت سین 10

1-9 ارزش غذایی هفت سین 14

1-10 هفت شین 19

فصل دوم

2-1 ماهی قرمز 26

2-2 نمادگرایی در هفت سین 32


فصل سوم

3-1 روشهای جدید فایل رایگان چیدمان هفت سین 36

3-1-1 تزئین تخم مرغ برای هفت سین 37

3-1-2 سبزه های مدل دار 39


فصل چهارم

4-1 بررسی نمونه های موردی 41

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری 70

منابع و مآخذ 71لینک کمکی