فایل رایگان مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی :

دانلود مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی 33 ص فرمت WORD قابل ویرایش

فایل رایگان مقاله بررسی تناسبات درنقش برجسته های سنگی دوران شاپورساسانی
فهرست مطالب

چکیده: 3

مقدمه: 3

1- تناسبات در پیکره انسانی: 4

2- بررسی نقش برجسته ها در هنر عصر ساسانی 5

2-1 نقوش برجسته انسان و جانوران ترکیبی بر روی آثار ساسانی 5

2-2 بررسی عناصر نمادین در نقش برجسته ها ی عصر ساسانی 11

3- بررسی تناسبات در نقش برجسته های عهد شاپور ساسانی : 21

3-1 نقوش مربوط به سربازان: 22

3-2 نقوش مربوط به پادشاه شاپور 23

3-3 نقوش حیوانات مانند اسب 27

3-4 نقوش مربوط به جنگ با دشمنان داخلی و خارجی 29

4- نتیجه گیری: 31

منابع و مآخذ: 32لینک کمکی