فایل رایگان بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل :

دانلود پایان نامه رساله فایل رایگان بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان 73 ص فرمت WORD

چکیده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، 1373 )


هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .


نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :


1- بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .


2- بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .


جامعه آماری و روش نمونه گیری :


جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .


در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این 100 نفر ، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند .


در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .


نتیجه گیری


به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند.فایل رایگان بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل
فهرست مطالب:


چکیده 3


فصل اول: کلیات


مقدمه 5


بیان مسئله 7


اهداف تحقیق 8


ضرورت و اهمیت تحقیق 8


فرضیه های پژوهش 9


تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9


فصل دوم: پیشینه ی تحقیق


مقدمه 11


نظریه ی مثلثی عشق 12


انواع عشق 13


دلایل درست ازدواج 14


روش های مطالعه برای انتخاب همسر 16


عوامل مربوط به شرایط زندگی 17


معیارهای ازدواج موفق 18


تعریف سازگاری 20


خصوصیات سازگاری 21


راه های سازش یا سازگاری 22


مراحل بحران 23


روش های مداخله در بحران 24


خصوصیات انسان سازگار 25


تعارضات در زندگی زناشویی 26


عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند 27


عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی 29


راه های مقابله با اختلالات زناشویی 31


رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی 33


لازمه ی حفظ روابط زناشویی 34


تعهد در زندگی زناشویی 34


چالش های زندگی مشترک 35


تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال 37


خانواده ی نابسامان 39


علل خانواده ی نابسامان 40


عوارض خانواده ی نابسامان 41


تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع 43


فصل سوم: روش اجرای تحقیق


مقدمه 45


روش تحقیق 46


جامعه ی آماری 46


نمونه و روش نمونه گیری 46


ابزار جمع آوری اطلاعات 46


روش اجرا و نمره گذاری 47


روش های گردآوری اطلاعات 47


روش های آماری 48


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات


جدول 1 – 4 50


جدول 2 – 4 51


نمودار 1 – 4 52


جدول 3– 4 53


فرضیه 1 53


جدول 4 – 4 53


جدول 5 – 4 54


فرضیه 2 54


جدول 6 – 4 54


جدول 7 – 4 55


فرضیه 3 55


جدول 8 – 4 55


جدول 9 – 4 56


فرضیه 4 56


فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث


مقدمه 58


بحث و نتیجه گیری 58


محدودیت های تحقیق 60


پیشنهادات 61


منابع و مآخذ 63لینک کمکی