فایل رایگان تحقیق درباره افت تحصیلی و علل افت تحصیلی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درباره افت تحصیلی و علل افت تحصیلی دانش آموزان :

فایل رایگان تحقیق درباره افت تحصیلی و علل افت تحصیلی دانش آموزان
فهرست

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

1

بیان مسئله

2

روش شناسی پژوهش

2

افت تحصیلی

3

علایم عمده افت تحصیلی

3

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی

4

تحلیل داده ها

5

رابطه افت تحصیلی با شاخص ها

7

جدول

8

نتیجه گیری

10

منابع

10مقدمه :

یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی غنی خود به نسلی اندیشه ورز ،پویا و توانمند بوده است. قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید. این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعدادهای کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد.

کودکان و نوجوانان در دوران تحصیل، نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و محیط پیرامون ،مربیان،و تمامی انگیزه های آموزشی چه مادی چه ذهنی و معنوی واکنش معنا دار میدهند. این مسأله به مقدار زیاد به رفتار آنان که ما مایلیم آنرا تجارب موفق یا ناموفق دانش آموزان در دوران تحصیل بنامیم، بستگی دارد. آنها درخانه، کوچه و خیابان و به ویژه در مدرسه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرند. در حقیقت در طول بهترین سالهای عمرخود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل می پردازند.

آنها با پیشرفت در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی نیز دست پیدا می کنند. بر عکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشارهای روانی ناشی از آن، بهداشت روانی شان برهم خورده و بدین گونه خسارتهایی متوجه آنها و جامعه می شود. به همین دلیل باید به مقوله افت تحصیلی توجه بیشتری نمود تا بتوان با شناخت آن، توانایی ها و شایستگی های کودکان و نوجوانان را بارور کرد.

بیان مسئله

یکی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش، مسئله افت تحصیلی می باشد که موجب اتلاف بسیاری از منابع مالی و انسانی می گردد. در کشورهای در حال توسعه، به علت عوامل درونی و بیرونی در نظام آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی بالاست. عوامل بیرونی مؤثر بر افت تحصیلی، فقر و نابسامانی های ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و تربیتی است که موجب ترک تحصیل و تکرار پایه تحصیلی می گردد. عوامل درونی هم، شامل نحوه تخصیص منابع و مدیریت، و کارآیی مقاطع مختلف آموزشی است که در اینجا به بحث درباره آن می پردازیم.

اگرچه آموزش نوعی سرمایه گذاری است که بازدهی اقتصادی – اجتماعی دارد، اما اگر نحوه تخصیص منابع موجب کاهش بازدهی آن گردد، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع مالی و انسانی نمی باشد.

در پژوهش حاضر که بطور نمونه در مدرسه راهنمایی امام حسین(ع) انجام شده است، برآن خواهیم بود که ضمن پالایش و ارزیابی علل افت تحصیلی دانش آموزان در نمونه مورد مطالعه، به ارائه راهکارهایی در راستای کاهش افت تحصیلی و بهینه سازی نظام آموزشی ارائه دهیم.این پژوهش، که از نوع کاربردی و با رویکرد حل مسئله در مدرسه راهنمایی امام حسین (ع) انجام پذیرفته است، موارد زیر به عنوان مهمترین اهداف پژوهش تعیین گردیده اند:

· پالایش و ارزیابی علل افت تحصیلی دانش آموزان

· ارائه راهکارهایی در راستای کاهش افت تحصیلی

· ارائه الگوهایی در راستای بهینه سازی نظام آموزشی

روش شناسی پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر، مدرسه راهنمایی امام حسین (ع) می باشد که بصورت نمونه 100 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری "احتمالی طبقه بندی شده" مورد انتخاب قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر محققین، اخذ گردید. همچنین، در این پژوهش، جهت تعیین میزان روایی پرسشنامه ها، از روش سنجش روایی صوری استفاده گردیده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز، از روش آلفای كرونباخ استفاده شده كه با توجه به میزان آلفای كرونباخ بدست آمده، یعنی 87/0، پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و تحلیلی- استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی جهت برآورد فراوانی و محاسبه میانگین ها و جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مربوط و از آمار استنباطی جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش استفاده شده است، که تمامی تحلیل ها و محاسبات با استفاده از نرم افزارتحلیل آماری SPSS و تحلیل مکانی G.I.S صورت گرفته است.


لینک کمکی