فایل رایگان تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب :

فایل رایگان تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب
فهرست

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

1

قالب شعر

2

بیت

2

مصراع

2

وزن شعر

2

ردیف

2

قافیه

2

مصرّع

2

قالب

2

قالب های شعری سنتی

3

مثنوی

3

موضوع مثنوی

3

شکل گرافیکی قالب مثنوی

3

مشخصات مثنوی

4

نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی

4

غزل

4

موضوع غزل

4

شکل گرافیکی قالب غزل

5

مشخصات غزل

5

فرق غزل و قصیده

6

نمونه ای از غزل حافظ

6

قصیده

7

موضوع قصیده

7

شکل گرافیکی قالب قصیده همانند غزل است .

8

نمونه ای از قصیده

8

دوبیتی

9

نمودار دوبیتی

9

رباعی

9

شکل رباعی

9

نمونه هایی از رباعی

10

ترجیع بند

10

شکل ترجیع بند

10

نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی

10

مستزاد

11

قطعه

11

شکل قطعه

11

مُسَمَّط

12

شکل مسمط

12

شعر نیمایی

13

نمونه ای از شعر نیمایی از فروغ فرخزاد

13

قالب شعر سپید

13

منابع

14
مقدمه

منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.


لینک کمکی