فایل رایگان پروژه تحلیل یك ویلای مسكونی به سبک انرژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروژه تحلیل یك ویلای مسكونی به سبک انرژی :

دانلود پروژه درس تنظیم شرایط محیطی : تحلیل یك ویلای مسكونی به سبک انرژی 73 اسلاید قابل ویرایش

فایل رایگان پروژه تحلیل یك ویلای مسكونی به سبک انرژی
فهرست مطالب:

پرسپكتیو خارجی حجم(ضلع شمالی و غربی)

پرسپكتیو خارجی حجم(ضلع جنوبی و شرقی)

نمای جنوبی

نمای غربی

نمای شرقی

نمای شمالی

مقطع

سایه اندازی فضای داخلی

حداقل باز شو در جبهه شمالی بنا

مشخصات احجام

مشخصات شهر تبریز

میانگین دمای بادهای غالب هفتگی تبریز

بادهای غالب سالانه تبریز-میانگین زطوبت نسبی

بادهای غالب سالانه تبریز-میانگین سرعت باد

محدوده آسایش در 21 ‍‍ژوئن (انقلاب تابستانی)

محدوده آسایش در 21 ‍دسامبر (انقلاب زمستانی)

دیاگرام مسیر حركت روزانه خورشید-پلان

دیاگرام مسیر حركت روزانه خورشید-نما

دیاگرام مسیر حركت سالانه خورشید-پلان

دیاگرام مسیر حركت سالانه خورشید-پرسپكتیو

طیف سایه ها

نمودار بادهای غالب سالانه تبریز

نمودار بادهای غالب تبریز-میانگین دمای بادها

نمودار بادهای غالب تبریز-میانگین رطوبت نسبی

نمودار بادهای غالب تبریز-میانگین بارش

Hourly temperature profile نمودار

نمودار دمایی مربوط به انقلاب زمستانی (بیست و یك دسامبر)

تحلیل نمودار سردترین روز سال

نمودار مربوط به انقلاب تابستانی ( بیست ویك ژوین)

تحلیل نمودار

توزیع دمای سالانه

میزان جذب در سردترین روز سال

تحلیل نمودار

جذب گرما در ساعت

میزان جذب از طریق هدایت و خورشیدی

تحلیل نمودار

جذب غیر مستقیم انرژی خورشیدی

جذب مستقیم انرژی

جذب از طریق تهویه

جذب ایستا

تحلیل نمودار

میزان هماهنگی با سیستم ایستا

تحلیل نمودار

Temp / Gains comparison – Total Gains نمودار

Temp / Gains comparison – Total Gains نمودار

Monthly Degree Days – Indirect Solar Gains نمودار

Monthly Degree Days a– Direct Solar Gains نمودار

Monthly Degree Days – Ventilation Gains نمودار

Monthly Degree Days – Internal Gains نمودار

Monthly Degree Days – Inter-Zonal Gains نمودار
لینک کمکی