فایل رایگان پروژه درس روستای 1 : روستای مغان مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروژه درس روستای 1 : روستای مغان مشهد :

دانلود فایل رایگان پروژه درس روستای 1 : روستای مغان مشهد 29 ص فرمت WORD

فایل رایگان پروژه درس روستای 1 : روستای مغان مشهد
فهرست مطالب

درس روستای 1 1

روستای مغان مشهد 1

مقدمه: 1

درباره پروژه: 2

1-معرفی روستا 3

1-1-معرفی روستا در نظام تقسیمات کشوری 3

1-1-1-استان خراسان رضوی : 3

1-1-2-شهرستان مشهد : 3

1-1-3بخش طرقبه : 3

1-1-4-دهستان طرقبه : 3

1-1-5-روستای مغان : 6

1-2-معرفی عوامل طبیعی 8

1-2-1-ویژگی های جغرافیایی 8

1-2-1-1-عوارض زمین و توپوگرافی 8

1-2-1-2-منظر كوهپایه ای : 9

الف – نظاره از بیرون به كوهپایه 9

ب - نظاره از درون كوهپایه به درون آن 9

ج – نظاره از درون كوهپایه به بیرون آن: 9

1-2-2-ویژگیهای اقلیمی 10

1-2-2-1-جریان های هوایی: 10

1-2-2-2-بارندگی: 10

1-2-2-3-دما: 10

1-2-2-4-باد: 10

1-2-2-5-رطوبت نسبی: 10

1-3-معرفی ویژگی های اجتماعی 10

1-3-1- فرهنگ 10

1-3-1-1-دین و مذهب 10

1-3-1-2-زبان 10

1-3-1-3-آداب و رسوم آیین ها و مراسم محلی : 10

الف) عزاداری های محرم : 10

ب) مراسم عروسی : 10

ج) سرگرمی های اهالی، بازی و فعالیت ها : 11

1-3-2-اقتصاد 11

1-3-2-1-شناخت مسائل اقتصادی : 11

1-3-2-2-ویژگیهای اقتصادی : 11

الف) كشاورزی 11

زراعت 11

باغداری 12

ب) دامداری 12

ج) صنایع 12

د) خدمات 12

1-3-3-مشكلات اجتماعی و اقتصادی روستا 13

2-کالبد شناسی روستا 14

2-1- نظام حاکم بر معیارهای شکل گیری کالبد روستا 14

2-1-1-معیارهای مرتبط با الگوی كاربری زمین 14

2-1-1-1-تاثیر شرایط اقلیمی نامناسب بر تعدد كاربری مذهبی 14

2-1-1-2-مكان گزینی كاربری های بهداشتی در ارتباط با منابع آب 14

2-1-1-3-تاثیر پایداری زمین در مكان گزینی كاربریهای زمین 14

2-1-1-4-نقش راههای دسترسی در مكانیابی كاربریهای تجاری 14

2-1-1-5-تمایل كاربریهای عمومی به استقرار در زمینهای هموار 14

2-1-1-6-ارزش اقتصادی زمین و كاربری زمین 14

2-1-2-معیارهای مرتبط با الگوی محلات و مراکز تمرکز کاربریهای عمومی: 15

2-1-2-1-مکانیابی هسته روستا در هماهنگی با محیط برای تعدیل دما: 15

2-1-2-2-نقش منابع آب در شکلگیری مراکز تجمع عمومی: 15

2-1-2-3-نقش معابر و جادهها در شکلگیری مراکز تجمع عمومی: 15

2-1-2-4-ناهمواری زمین و هسته تجمع عمومی روستا یا محلات: 15

2-1-2-5-تاثیر مراکز و فعالیتهای عبادی وآیینی در شکلگیری هستههای روستای مغان: 15

2-1-3- معیار های مرتبط با الگوی شبکه دسترسی 16

2-1-3-1- هماهنگی جهت و ابعاد شبکه دسترسی با جهت تابش خورشید 16

2-1-3-2- تاثیرپذیری جهت و ابعاد شبکه دسترسی از عناصر طبیعی 16

2-1-3-3- تاثیرپذیری جهت و ابعاد شبکه دسترسی از پستی و بلندی 16

2-1-3-4- جهتگیری معابر به سمت مکانهای عبادی و آیینی 16

2-1-3-5- الگوی فعالیت و معیشت و شبکه معابر 16

2-1-3-6- هماهنگی شبکه معابر با نیازهای جدید حمل و نقل 16

2-1-3-7- درجه بندی معابر 17

معبر اصلی درجه 1: 17

معبر اصلی درجه دو: 17

معابر درجه سه: 17

دسترسیها: 17

2-1-4- معیارهای طبیعی مرتبط با الگوی بافت 19

2-1-4-1- تاثیر زمین بر الگوی بافت 19

2-1-4-2- تاثیر آب بر الگوی بافت 19

2-1-4-3- تاثیر پوشش گیاهی بر الگوی بافت 19

2-1-4-4- تاثیر تابش بر الگوی بافت 19

2-1-4-5- تاثیر بارندگی بر الگوی بافت 19

2-1-4-6- تاثیر باد بر الگوی بافت 19

2-1-5- معیارهای اجتماعی مرتبط با الگوی بافت 20

2-1-5-1- تاثیر عوامل اجتماعی بر تراکم جمعیتی 20

2-1-5-2- تاثیر عوامل جمعیتی بر تراکم ساختمانی 20

2-1-5-3- تاثیر عوامل اجتماعی بر کیفیت ابنیه 24

2-1-5-4- تاثیر عوامل گردشگری بر الگوی بافت 24

2-1-6- معیارهای مرتبط با معماری و ساخت مسکن 25

2-1-6-1- نقش باد در معماری مسکن 25

2-1-6-2- تاثیر رطوبت و بارش بر الگوی مسکن 25

2-1-6-3- تاثیر دما و تابش بر الگوی مسکن 25

2-1-6-4- تاثیر نوع فعالیت و معیشت بر الگوی مسکن 25

2-1-6-5- تاثیر عوارض زمین (شیب) بر الگوی مسکن 25

2-1-6-6- تاثیر اقلیم بر مصالح مورد استفاده در ساخت مسکن 25

3- جمع بندی و نتیجه گیری 26

4-منابع و مآخذ 27لینک کمکی