فایل رایگان تحقیق مفاهیم ده و روستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق مفاهیم ده و روستا :

دانلود فایل رایگان تحقیق مفاهیم ده و روستا 36 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق مفاهیم ده و روستا
فهرست مطالب

مقدمه: 1

تعاریف و مفاهیم ده و روستا 2

ملاك‌ها و ضوابط تفكیك شهر و روستا 4

تعریف روستایی 4

مطالعات اجتماعی درباره اماكن روستایی و ضوابط تفكیك شهر و روستا 5

درجات روستایی- شهری 5

استقرارگاه‌های روستایی ((Rural Settlements : 6

توزیع فضایی مساكن 6

انواع سکونتگاه بنابر دمانژن 7

دهكد‌ه‌های گروهی نامنظم: (irregular clustered village یا Haufendorf) 8

دهكده‌های گروهی منظم 9

نقاط ضعف سیستم‌های طبقه‌بندی 9

مقیاس كاربرد 9

جمعیت‌زدایی روستایی (Rural depopulation) 10

انواع جمعیت‌زدایی 10

كاهش كارگر كشاورزی 10

بافت اقتصادی در حال تغییر استقرارگاه‌های روستایی 11

تسهیلات فقیر روستایی 11

كاهش‌های ظاهری و واقعی جاذبه زندگی روستایی 11

شهر‌گرایی روستا 12

كارگران- دهقانان 12

فواید و مضار زراعت كارگری- دهقانی 12

اوقات فراغت و روستا 13

خانه‌های دوم 14

زیرشهرگرایی فصلی 14

انتشار اندیشه‌های نو و ابداعات در روستا 15

انتشار نوآوری طی زمان و مكان 15

انتشار نوآوری به عنوان یك فرآیند 17

انتشار نوآوری و فایده منتظره 17

چشم‌انداز و چشم‌انداز روستایی 18

جغرافیا و جغرافیای روستایی 19

برنامه‌ریزی و توسعه روستایی 21

مفاهیم و اهداف توسعه روستایی 22

توسعه روستایی چیست؟ 24

روستا چیست؟ 24

توسعه روستایی چیست؟ 24

استراتژی‌های توسعه روستایی 25

الف. رویكردهای فیزیكی-كالبدی: 25

1. استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی 25

ب. رویكردهای اقتصادی: 25

1. استراتژی انقلاب سبز 25

2. استراتژی اصلاحات ارضی 25

3. استراتژی صنعتی‌نمودن روستاها 26

4. استراتژی رفع نیازهای اساسی 26

1. استراتژی توسعه اجتماعی 26

2. استراتژی مشاركت مردمی 26

1. استراتژی‌های تحلیل مكانی 27

2. استراتژی توسعه روستا-شهری 27

3. استراتژی یوفرد 28

4. استراتژی نظام سلسله‌مراتبی سكونتگاه‌ها و برنامه‌ریزی مراكز روستایی 28

5. استراتژی توسعه یكپارچه ناحیه‌ای 28

6. استراتژی توسعه زیست-ناحیه 29

7. استراتژی توسعه پایدار و همه‌جانبه روستایی [24]: 29

مراجع و منابع 29

‌تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك‌ 31

آرونا 31

تعریف ما از روستا ( ده ) 33

ملاك یا شاخص قرار دادن تعداد جمعیت برای تعریف ده ( ملاك جمعیتی ) 33

ملاك نوع معیشت برای تعریف ده 33لینک کمکی