فایل رایگان تحقیق روستای حصار طرقبه مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق روستای حصار طرقبه مشهد :

دانلود فایل رایگان تحقیق روستای حصار طرقبه مشهد 53 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق روستای حصار طرقبه مشهد
فهرست مطالب

مقدمه 1

شناسایی روستا. 3

شناسایی روستا. 5

موقعیت شهرستان مشهد در استان 6

موقعیت بخش طربقه در شهرستان 6

عنوان نقشه: موقعیت سیاسی 7

موقعیت دهستان در بخش طرقبه 7

عنوان نقشه : موقعیت سیاسی 7

فضای تجاری 9

فرهنگی و مذهبی 9

اراضی میراث فرهنگی 10

فضای باغات 10

فضای دامی 11

فضای اداری : كاربری انتظامی 11

فضای بهداشتی درمانی 11

كاربری صنعتی و تعمیر گاهی 12

كاربری تاسیسات و تجهزات 12

پذیرایی و توریستی 12

شبكه معابر 12

اراضی باز داخل بافت 13

صنعت 18

سطح آموزش سواد 18

نوع و تعداد شاغلین در بخش خدمات روستای حصار (شورای اسلامی) 19

وضعیت فعالیت و اشتغال 20

تعداد با سوادی بالای دیپلم روستای حصار 20

شناخت حوزه نفوذ : 21

عنوان نقشه: اقلیم 22

عنوان نقشه: تراكم جمعیت 23

آمار جمعیتی و نرخ رشذ مطلق سالانه روستا حصار – خانه بهداشت حصار 25

تعداد جمعیت روستای حصار 25

عنوان نقشه: محله بندی 28

عنوان نقشه: كیفیت ابنیه 31

عنوان نقشه: كیفیت ابنیه 32

تجزیه و تحلیل شبكه های ارتباطی داخل روستا 37

عنوان نقشه: مراحل توسعه روستا 40

بررسی مشكلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا: 43

كاربری های موجود و پیشنهادی روستای حصار 47

پیش بینی نحوه توزیع و محل استقرار فضاهای خدماتی و تاسیساتی در حوزه نفوذ: 48

تعیین و تكلیف فضاهای تاریخی 48

تعیین اولویت های اجرایی كوتاه مدت و میان مدت در تمام ابعاد طراحی: 48لینک کمکی