فایل رایگان مقاله On Low Noise Amplifier Design for Wireless Communication Systems + ترجمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

On Low Noise Amplifier Design for Wireless
Communication Systems

Abstract— This paper describes designs in hybrid technology of
Low Noise Amplifiers (LNAs) based on S-parameters operating
at different frequencies. The analysis concern different design
structures and it is carried out using the Advanced Design
Simulator (ADS) software of Agilent Technologies Inc. In the
first part, two design methods of 2 GHz LNA based on lumped
and distributed elements have been compared. The best
performance is obtained with lumped elements; the designed
amplifier provides a noise figure of 0.35 dB and a gain of 16.77
dB. In the second part, a 10GHz LNA has been designed based
on microstrip matching network. It has been observed that the
simulation results match with the desired requirements which
demonstrate the robustness of the design procedure.

طراحی تقویت کننده کم نویز برای سیستم های مخابراتی بی سیستم

چکیده

این مقاله طراحی تکنولوژی ترکیبی تقویت کننده های کم نویز (LNA) مبتنی بر پارامترهای S که در فرکانس های مختلف کار می کنند را شرح می دهد. این تحلیل به طراحی ساختارهای مختلفی مربوط می شود و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز پیشرفته طراحی تکنولوژی های آجیلنت انجام شده است. در بخش اول، دو روش طراحی تقویت کننده کم نویز دو گیگاهرتزی مبتنی بر عناصر فشرده و توزیع شده با هم مقایسه شده اند. بهترین عملکرد با عناصر فشرده حاصل می شود؛ تقویت کننده طراحی شده عدد نویزی برابر dB0.35 و بهره dB16.77 فراهم می کند. در بخش دوم، یک تقویت کننده کم نویز ده گیگاهرتزی مبتنی بر شبکه های تطبیق میکرواستریپ طراحی شده است. مشاهده شد که نتایج شبیه سازی با نیازهای مطلوب مطابقت دارند که نشان دهنده قدرت فرایند طراحی است.لینک کمکی