فایل رایگان مقاله EPISODE: An Extreme Programming Method for Innovative Software Based on Systems Design + ترجمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

فایل رایگان مقاله EPISODE: An Extreme Programming Method for Innovative Software Based on Systems Design + ترجمه

Abstract—In software development, the waterfall model is
commonly used, especially for large-scale software systems. For
smaller-scale software development, agile software development
approaches such as extreme programming or scrum are used.
Traditional software development methodologies are mainly targeted
toward customer-centric development, and therefore, new
software methodologies are often not well received in the industry.
In this study, we propose a new software development
methodology that is aimed at developing innovative software using
articial intelligence (AI), idea creation, value engineering, and
systems design. The name of our method is named as EPISODE
(Extreme Programming method for Innovative SOftware based
on systems DEsign). EPISODE supports the efcient and creative
development of open source software (OSS) by small groups.

روش ابتکاری EPISODE(مخفف شده) : یک متد بر اساس چارچوب قاعده مند XP (Extreme Programming) برای نرم افزارهای نو (ابتکاری) مبتنی بر طراحی سیستم

چکیده: مدل آبشاری یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای توسعه نرم افزار می‌باشد، مخصوصاً برای سیستم‌های نرم افزاری با مقیاس بسیار بزرگ. برای توسعه نرم افزارها با مقیاس کوچکتر، رویکردهای توسعه نرم افزاری چابک (agile) از قبیل: Extreme Programming یا scrum استفاده می‌شوند. متدولوزی‌های توسعه نرم افزاری سنتی یا قدیمی ، اساساً با هدف توسعه مبتنی بر مشتری-محوری، دنبال می شوند، از این رو متدولوژی‌های نرم افزاری جدید به خوبی در صنعت قابل استعمال نیستند.

در این مقاله، یک متدولوژی توسعه نرم افزاری جدید را با هدف توسعه دادن نرم افزار نو (ابتکاری) با استفاده از هوش مصنوعی (AI)، ایجاد ایده، مهندسی ارزشی و طراحی سیستم را میخواهیم معرفی کنیم. نامی که برای روش ما برگزیدیم عبارت است از EPISODE که مخفف (روش XP برای نرم افزار نو (ابتکاری) مبتنی بر طراحی سیستم). روش EPISODE قابلیت کارایی و خلق توسعه نرم افزارهای متن باز (OSS) را بوسیله تیم های کوچک برنامه نویسی را فراهم می‌سازد.لینک کمکی