فایل رایگان اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی را افزایش دادم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی را افزایش دادم :

دانلود فایل اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی را افزایش دادم 19 ص فرمت word


فایل رایگان اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی را افزایش دادم
فهرست مطالب
چکیده : 3
بیان مسئله 6
توصیف وضع موجود ( شواهد 1 ) 8
الف- شاخص های کیفی وضع موجود : 8
با بررسی نتایج حاصل از آزمون ادبیّات فارسی دی ماه دریافتم : 9
ب - شاخص های کمی وضع موجود : 9
جدول شماره 1:جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فارسی آذر ماه در سال تحصیلی 92-91 10
تجزیه و تحلیل اطّلاعات 10
انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها 10
1- پرسش و پاسخ گروهی 11
2- استفاده از رایانه 12
3- استفاده از تصاویر 12
4- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی 13
5- روش نمایشی 13
6- دست سازه های دانش آموزان 13
توصیف وضع مطلوب (شواهد 2 ) 14
الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب 14
ب- شاخص های کمی وضع مطلوب 14
جدول شماره 2 : جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فارسی دی ماه در سال تحصیلی 92-91 15
گزارش نهایی و نتیجه گیری 16
پیشنهادات 17
منابع و مآخذ 19لینک کمکی