فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم :

دانلود فایل فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم 33 ص فرمت word


فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 6
توصیف وضع موجود 7
گرد آوری شواهد (1) 8
الف : کسب نمرات 8
نمودار شماره1 : نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر 10
ب : پرسش نامه 11
ج : مصاحبه با والدین 12
د : مصاحبه با همکاران 13
پیشینه تحقیق : 14
تجزیه وتحلیل داده ها 16
یافتن راه حل ها 18
راه حل ها 18
انتخاب طرح جدید و اجرای آن 20
روش اول: دادن برنامه ی درسی 21
روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف . 21
روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی توسط اولیا 22
گردآوری شواهد (2) 25
جدول شماره4:میانگین نمرات 5درس در نوبت دوم 28
اعتبار بخشی و ارزیابی 29
نتیجه گیری، ایرادها، پیشنهادها 32
فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم
فهرست منابع 33لینک کمکی