فایل رایگان مقاله مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري، درمان هيجان مدار و درمان ذهن‌آگاهي نوجوان محور بر علائم نوموفوبيا و کيفيت خواب در نوجوانان دختر داراي علائم بي‌موبايل هراسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري، درمان هيجان مدار و درمان ذهن‌آگاهي نوجوان محور بر علائم نوموفوبيا و کيفيت خواب در نوجوانان دختر داراي علائم بي‌موبايل هراسي :

مقدمه: نوموفوبیا یک اختلال خاص ناشی از استفاده از گوشی‌های هوشمند است که با اثـرات نـامطلوب بهداشـتی از قبیـل اخـتلال خـواب، اخـتلال در حافظـه کوتـاه مـدت، سرگیجه و فشار خون همراه است. پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار و ذهن آگاهی نوجوان محور بر علائم نوموفوبیا و کیفیت خواب نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا اجرا شد.
روش کار: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی همراه با گروه کنترل و طرح آن از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان دارای اختلال نوموفوبیا در شهر اصفهان تشکیل می‌دادند که 60 نفر از آنان به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در چهار گروه درمان شناختی-رفتاری مایکل فری (1383)، درمان هیجان مدار مبتنی بربسته گرینبرگ و همکاران (2008) و درمان ذهن‌آگاهی نوجوان محور محقق ساخته و گروه کنترل جایگزین شدند. سه گروه درمانی هر یک به مدت 10 جلسه مداخلات درمانی را دریافت نمودند درصورتی‌که گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش پرسشنامه نوموفوبیا آزاد منش، احدی و منشئی (1395) و کیفیت خواب پیتسبرگ بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS و از طریق تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین سه درمان شناختی رفتاری، درمان هیجان مدار و درمان ذهن‌آگاهی نوجوان محور در علائم نوموفوبیا و کیفیت خواب با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (01/0 > P). در عین حال بین سه نوع درمان شناختی رفتاری، درمان هیجان مدار و درمان ذهن‌آگاهی نوجوان محور در تأثیر بر علائم نوموفوبیا و کیفیت خواب تفاوت معناداری به دست نیامد (05/0
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان بیان نمود درمان‌های شناختی رفتاری، هیجان مدار و ذهن‌آگاهی نوجوان محور بر علائم نوموفوبیا و اختلالات خواب مبتلایان به آن مؤثر است.

لینک کمکی