فایل رایگان مقاله تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان، کيفيت زندگي و رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتلابه سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان، کيفيت زندگي و رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتلابه سرطان پستان :

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است که تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی – اجتماعی و کیفیت زندگی آن‌ها بر جا می‌گذارد، ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی، سلامت روان و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش کار: در قالب یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس،30 بیمار مبتلا به سرطان پستان که به کلینیک فوق تخصص بیماری‌های پستان زنان جهاد دانشگاهی و بیمارستان مهدیه شهر تهران در سه‌ماهه اول سال 1397 مراجعه کرده بودند به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی دو ماه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF)، سلامت روان (GHQ-28) و رفتارهای خود مراقبتی (SCQ) قبل و بعد از مداخله و در مرحله پیگیری یک ماه و نیمه در هر دو گروه جمع‌آوری شد و با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌طور معنی‌داری موجب افزایش کیفیت زندگی (05/0>P)، سلامت روان (05/0 > P) و رفتارهای خود مراقبتی (05/0 > P) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله‌ی پس‌آزمون و پیگیری شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش کیفیت زندگی، سلامت روان و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان است؛ ازاین‌رو توجه به این یافته‌ها و سازوکار اثربخشی این روش درمانی می‌تواند اثرات درمانی مناسبی برای کاهش اختلال‌های روان‌شناختی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در پی داشته باشد.

لینک کمکی