فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش گروهي تعامل والد- کودک بر مشکلات رفتاري و رابطه مادر- کودک در کودکان کم‌توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش گروهي تعامل والد- کودک بر مشکلات رفتاري و رابطه مادر- کودک در کودکان کم‌توان ذهني :

مقدمه: کم‌توانی ذهنی با مشکلات بسیاری از جمله دشواری رابطه با والدین و مشکلات رفتاری همراه است و یکی از روش‌های آموزشی برای کاهش مشکلات رفتاری و ارتباطی، آموزش تعامل والد- کودک می‌باشد. در نتیجه، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروهی تعامل والد- کودک بر مشکلات رفتاری و رابطه مادر- کودک در کودکان کم‌توان ذهنی بود.
روش کار: مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر اهواز در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از میان آنان 24 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 60 دقیقه‌ای با روش آموزش گروهی تعامل والد- کودک آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های مشکلات رفتاری راتر (1967) و رابطه مادر- کودک پیانتا (1994) بودند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS-21 و با روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر مشکلات رفتاری و رابطه مادر- کودک تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش گروهی تعامل والد- کودک باعث کاهش مشکلات رفتاری (001/0P، 794/61F=) و بهبود رابطه مادر- کودک (001/0P، 337/58F=) در کودکان کم‌توان ذهنی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، استفاده از روش آموزش گروهی تعامل والد- کودک در کنار سایر روش‌های آموزشی برای کاهش مشکلات رفتاری و بهبود رابطه مادر- کودک در کودکان کم‌توان ذهنی توصیه می‌گردد.

لینک کمکی