فایل رایگان مقاله پيش بيني خودکارآمدي کنش‌وري جنسي بر اساس سبک‌هاي دلبستگي، رضايتمندي جنسي و عملکرد جنسي در دانشجويان پرستاري زن متأهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش بيني خودکارآمدي کنش‌وري جنسي بر اساس سبک‌هاي دلبستگي، رضايتمندي جنسي و عملکرد جنسي در دانشجويان پرستاري زن متأهل :

مقدمه: در سالهای اخیر احساس خودکارآمدی کنش وری جنسی یکی از عوامل مهم در کیفیت زندگی زناشویی و عملکرد جنسی زوجین می باشد و از این رو هدف تحقیق حاضر پیش بینی خودکارآمدی کنش وری جنسی بر اساس سبک های دلبستگی، رضایتمندی جنسی و عملکرد جنسی در دانشجویان پرستاری زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود.
روش کار: این از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. بدلیل محدود بودن تعداد جامعه، کل جامعه به روش سرشماری انتخاب شدند(60 نفر). همه آنها مقیاس های دلبستگی بزرگسالان، رضایت جنسی، عملکرد جنسی زنان و خودکارآمدی جنسی-کنش وری جنسی زنان را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه ورود تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد سبک دلبستگی ایمن(357/0=r)، رضایت جنسی (264/0=r) و عملکرد جنسی(677/0=r)، با خودکارآمدی کنش وری جنسی دانشجویان زن متأهل پرستاری رابطه معنادار مثبت و دلبستگی ناایمن اضطرابی(318/0-=r) و دلبستگی ناایمن اجتنابی (374/0-=r) با خودکارآمدی کنش وری جنسی دانشجویان زن متاهل پرستاری رابطه معنادار منفی دارد. همچنین رضایت جنسی با (31/0=b)، قوی ترین پیش بینی کننده معنادار خودکارآمدی کنش وری جنسی می باشد.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از نقش و اهمیت متغیرهای سبک های دلبستگی، رضایتمندی جنسی و عملکرد جنسی در پیش بینی خودکارآمدی کنش وری جنسی دانشجویان زن متاهل پرستاری بود. بنابراین مشاوران و روان درمانگران باید بر اساس این عوامل برنامه های مناسبی جهت افزایش خودکارآمدی کنش وری جنسی دانشجویان زن متاهل پرستاری طراحی و اجرا کنند.

لینک کمکی