فایل رایگان مقاله اثربخشي گروه‌درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان‌شناختي و الگوهاي ارتباطي خانواده بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي گروه‌درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان‌شناختي و الگوهاي ارتباطي خانواده بيماران مبتلا به ديابت نوع دو :

مقدمه: دیابت عوارض جبران ناپذیری را بر عملکردهای جسمانی، روانی، ارتباطات فردی، خانوادگی و درک افراد از سلامتی برجای می‌گذارد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و الگوهای ارتباطی خانواده زنان مبتلا به دیابت نوع دو انجام گردید. روش‌کار: طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه در برگیرنده کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع دو شهر تهران در سال 1396 – 1397 بود که از این میان تعداد 40 نفر براساس نرم افزار G- Power به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش با استفاده از گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد تحت مداخله قرار گرفته و داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه‌های انعطاف پذیری روان‌شناختی و الگوهای ارتباطی خانواده گردآوری و به روش تحلیل کواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS V. 22 تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که بین میانگین نمرات پس آزمون متغیرهای انعطاف‌پذیری روان‌شناختی (001/0>P، 76/18=F)، ارتباط سازنده متقابل (001/0>P، 45/44=F)، ارتباط کناره‌گیر/ توقع (001/0>P، 38/51=F) و ارتباط اجتنابی متقابل (001/0>P، 14/16=F) دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود داشته و گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش نمرات متغیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، مؤلفه ارتباط سازنده متقابل و کاهش مولفه‌های کناره‌گیر متقابل و ارتباط اجتنابی متقابل متغیر الگوهای ارتباطی گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون شده است. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بیانگر سودمندی درمان‌ موج سومی ارائه شده بر ابعاد فردی و خانوادگی فرد مبتلا به دیابت بود، از این روی می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از درمان مقرون به صرفه، گروهی و موثری همچون پذیرش و تعهد می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا کیفیت‌ روابط و زندگی این گروه از بیماران گردد.

لینک کمکی