فایل رایگان مقاله تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي بر اميدواري، نگرش‌هاي ناکارآمد و فرانگراني در زنان نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي بر اميدواري، نگرش‌هاي ناکارآمد و فرانگراني در زنان نابارور :

مقدمه: ناباروری پیامدهای منفی بسیاری از جمله کاهش امیدواری و افزایش نگرش‌های ناکارآمد و فرانگرانی را به همراه دارد. یکی از روش‌های بهبود حالات روانشناختی، روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی است. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امیدواری، نگرش‌های ناکارآمد و فرانگرانی در زنان نابارور بود.
روش کار: مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان نابارور مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ناباروری شهر تهران در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بود که با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های امیدواری، نگرش‌های ناکارآمد و فرانگرانی بودند. داده‌ها با آزمون‌های من- ویتنی، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-18تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر امیدواری، نگرش‌های ناکارآمد و فرانگرانی در زنان نابارور تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث افزایش امیدواری (001/0P، 089/126F=) و کاهش نگرش‌های ناکارآمد (001/0P، 596/68F=) و فرانگرانی (001/0P، 190/143F=) در زنان نابارور شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، توصیه می‌گردد که از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای بهبود ویژگی‌های مرتبط با سلامت زنان نابارور از جمله افزایش امیدواری و کاهش نگرش‌های ناکارآمد و فرانگرانی استفاده شود.

لینک کمکی