فایل رایگان مقاله ساختارهاي عصب روانشناختي در اختلال اندوه پس از زايمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ساختارهاي عصب روانشناختي در اختلال اندوه پس از زايمان :

مقدمه: رابطه بین افسردگی و سیستم های مغزی تا حدودی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره سیستم های مغزی رفتاری و اندوه پس از زایمان رابطه اندکی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل رایگان مقاله ساختارهاي عصب روانشناختي در اختلال اندوه پس از زايمان مادران انجام شد.
روش کار:روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور انجام مطالعه از میان تمامی مادران بعد از دوره زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1397 که تشخیص اختلال اندوه پس از زایمان گرفتند، 172 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه پنج عاملی جکسون و مقیاس افسردگی ادینبرگ را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده روش رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که سیستم بازداری رفتاری رابطه مثبت و معناداری و سیستم فعال ساز رفتاری رابطه منفی و معناداری در سطح آلفای (01/0) با اندوه پس از زایمان مادران داشتند. همچنین نتایج بیانگر آن است که 15 درصد از واریانس متغیر اندوه پس از زایمان توسط سیستم فعال ساز رفتاری و 10 درصد واریانس آن توسط سیستم بازداری رفتاری قابل تبیین است و این دو متغیر قوی ترین پیش بین کننده های اندوه پس از زایمان مادران می باشد.
نتیجه گیری: در مفهوم پردازی اختلال اندوه پس از زایمان، باید به نقش ساختارهای عصب روانشناختی به خصوص سیستم بازداری رفتاری توجه کرد.

لینک کمکی