فایل رایگان مقاله طراحي ابزار تامين مالي طرح‌هاي کارايي انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني از طريق بازار سرمايه با استفاده از روش تحليل مضمون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله طراحي ابزار تامين مالي طرح‌هاي کارايي انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني از طريق بازار سرمايه با استفاده از روش تحليل مضمون :

یکی از موانع اجرای طرح های بهینه سازی انرژی در ساختمان های مسکونی، محدودیت در تامین مالی است. تامین مالی این طرح ها به دلیل ماهیت متفاوت چندگانه، مستلزم ساختارهای مالی پیچیده تری است که می تواند در بستر بازار سرمایه تحقق یابد. در این پژوهش تلاش شده است از طریق تحلیل مضمون منابع مرتبط، ابزارهایی جهت تامین مالی طرح های کارایی انرژی در بستر بازار سرمایه ایران طراحی گردد. جامعه آماری این پژوهش منابع نوشتاری مرتبط با تامین مالی در بازار کارایی انرژی می باشد. پس از بررسی منابع استخراج شده، 41 منبع به عنوان نمونه بدست آمده است. پایایی نتایج با استفاده از روش هولستی 0.903 برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد مضامین مربوط به تامین مالی
طرح های کارایی انرژی را می توان در چهار مضمون فراگیر ساختارهای نهادی، جایگاه بخش عمومی، مدل های قراردادی و الگوی تامین مالی خلاصه نمود. در نهایت براساس شبکه مضامین استخراج شده و استنتاج نتایج توسط پژوهشگر، الگوی تامین مالی کارایی انرژی حوزه مسکونی استخراج گردید

لینک کمکی