فایل رایگان مقاله بررسي عملکرد يک سيکل توربين گاز مجهز به يک موتور استرلينگ نوع دوطرفه در يک واحد توليد توان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي عملکرد يک سيکل توربين گاز مجهز به يک موتور استرلينگ نوع دوطرفه در يک واحد توليد توان :

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد یک سیکل توربین گاز مجهز به یک موتور استرلینگ از دیدگاه ترمودینامیکی می باشد. در این سیستم، بخشی از حرارت خروجی تلف شده از توربین گاز برای تولید توان بیشتر به یک موتور استرلینگ انتقال داده می شود. در تحلیل سیستم پیشنهادی معادلات حاکم بر سیکل هیبریدی در نرم‌افزار مطلب مدل سازی شده و برای حل موتور استرلینگ نیز از مدل های اشمیت و آدیاباتیک ایده ال استفاده شده است. در بررسی کل سیکل هیبریدی نسبت فشار کمپرسور و دمای گازهای ورودی به توربین دو پارامتر اساسی و تاثیرگذاری هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاهش نسبت فشار کمپرسور و افزایش دمای گازهای ورودی به توربین موجب بهبود عملکرد موتور استرلینگ می شود. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از سیکل هیبریدی توربین گاز و موتور استرلینگ موجب افزایش توان توربین گاز از 268 کیلووات به 468.6 کیلووات بر اساس مدل اشمیت و 457.3 کیلووات بر اساس مدل آدیاباتیک اید ه ال می شود. از سوی دیگر بازده الکتریکی سیستم نیز با استفاده از سیستم هیبریدی تا حدود 18.1 درصد بر اساس مدل اشمیت و حدود 17.1 درصد بر اساس مدل آدیاباتیک ایده ال افزایش پیدا می کند.

لینک کمکی