فایل رایگان مقاله صحت‌سنجي1 گزارش‌هاي کتاب کلمات انجمن2 با اسناد آرشيوي در باب تاريخ کاشان در عصر قاجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله صحت‌سنجي1 گزارش‌هاي کتاب کلمات انجمن2 با اسناد آرشيوي در باب تاريخ کاشان در عصر قاجار :

هدف این پژوهش بررسی مطالب تاریخ کاشان مندرج در کتاب کلمات انجمن و سنجش آن با اسناد و مدارک آرشیوی در جهت تأیید یا تکذیب این مطالب است. در این پژوهش، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده‌ شده و اطلاعات مقاله از کتاب کلمات انجمن و اسناد و مدارک آرشیوی استخراج‌ شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که روایت عبدالرسول از وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی کاشان در دور قاجار به امر واقع در گذشته نزدیکی فراوانی دارد و این نکته را اسناد و مدارک آرشیوی تأیید می‌کند. انطباق مطالب مطرح‌شد وی در باب تاریخ کاشان در کلمات انجمن با اسناد و مدارک آرشیوی باعث اعتماد به گزارش‌های وی می‌شود. جامع‌نگری، نگاه به زندگی فرودستان و حتی عادات روزان آنان مانند قلیان‌کشی، تریاک‌کشی، تقلب و عدم رعایت آداب معاشرت و... و همچنین نگاه دوسوی وی در این صحت‌سنجی مشخص می‌شود.

لینک کمکی