فایل رایگان مقاله بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري خلخال در مورد وضعيت آموزش باليني در سال 1398

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري خلخال در مورد وضعيت آموزش باليني در سال 1398 :

مقدمه: یکی از مهمترین بخش های آموزش در پرستاری، آموزش بالینی است. ارزیابی وضعیت آموزش بالینی به رفع یا اصلاح نقاط ضعف کمک کرده و می تواند موجب بهبودی دستیابی به اهداف آموزشی گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال در مورد وضعیت آموزش بالینی در سال 1398 انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398 بر روی 136 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی و آزاد شهر خلخال انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه وضعیت آموزش بالینی می باشد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS/23 ویراست23 در سطح معنی داری (05/0> P ) و با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و نیز آزمونهای استنباطی کای دو، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره دیدگاه دانشجویان در مورد وضعیت آموزش بالینی 58/17 ± 56/81 بود که عنوان کننده وضعیت خوب آموزش بالینی بود. همچنین بیشترین نمره مربوط به اهداف و برنامه ریزی' و 'مربی' به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 89/5 ± 57/27 و 17/45 ± 39/23 بود که نشان دهنده وضعیت متوسط آموزش بالینی بود.
نتیجه گیری: مجموع یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد با وجود اینکه از دیدگاه دانشجویان پرستاری وضعیت آموزش بالینی خوب بوده اما محیط بالینی و نظارت و ارزشیابی در حد متوسط می باشد. لذا پیشنهاد می شود روش های مناسب نظارت و ارزشیابی دروس بالینی تدوین و تامین محیط های بالینی مناسب در اولویت دانشکده های پرستاری قرار گیرد.

لینک کمکی