فایل رایگان مقاله تعيين کننده هاي توانمندي دريافت مراقبت سلامت در زنان متاهل در سنين باروري بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تعيين کننده هاي توانمندي دريافت مراقبت سلامت در زنان متاهل در سنين باروري بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده :

مقدمه: سطح مطلوب توانمندی زنان، موجب قدرت‌بخشی به آنان برای تصمیم‌گیری مستقلانه درباره موضوعات اساسی زندگی می‌گردد. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر در توانمندی‌ دریافت مراقبت‌سلامت بر اساس تئوری‌ رفتار برنامه‌ریزی‌شده، در زنان متاهل در سنین باروری بود.
روش کار: در مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر، 488 نفر از زنان متأهل در سنین باروری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی جنوب تهران در سال 1398، جامعه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده‌ها، یک پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی‌بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و پرسشنامه استاندارد توانمندی دریافت مراقبت‌سلامت بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون تحت نرم‌افزار SPSSنسخه 24 و آنالیز مسیر با استفاده از شاخص های برازش مدل تحت نرم افزارAmos نسخه 22 تحلیل‌شد.
یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان در پژوهش، 1/7 ± 6/33 سال بود. نگرش (001/0 p ، 62/0 β=) نسبت به هنجار ذهنی (001/0 p ، 18/0 β=) از قدرت پیشگویی‌کننده بالاتری برای پیش‌بینی قصد رفتار برخوردار بود. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، 30 درصد از واریانس قصد رفتاری و 03/0 حیطه تصمیم‌گیری، 02/0 حیطه تعامل و 05/0 واریانس حیطه درجه‌کنترل توسط سازه‌های مدل تبیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد سازه نگرش و هنجارذهنی بهترین پیش‌گویی کننده قصد رفتار دریافت مراقبت‌سلامت بودند (001/0 p).
نتیجه گیری : نتایج نشـان داد که بعد کنترل‌ رفتاری درک‌شده، نقشی در تببین رفتار دریافت مراقبت‌سلامت نداشت و قصد رفتاری نقش کمرنگی در تبیین رفتار دریافت مراقبت‌سلامت در زنان متاهل در سنین باروری داشت. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به سایر عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند اخذ تصمیم برای دریافت مراقبت‌سلامت در زنان متاهل سنین باروی ضروری است.

لینک کمکی