فایل رایگان مقاله تعيين محل نصب و ظرفيت منابع توزيع پراکنده جهت برنامه‌ريزي بهينه ريزشبکه با در نظرگيري عدم قطعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تعيين محل نصب و ظرفيت منابع توزيع پراکنده جهت برنامه‌ريزي بهينه ريزشبکه با در نظرگيري عدم قطعيت :

در این مقاله یک ریزشبکه شامل پنل خورشیدی، سیستم ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی و یک دیزل ژنراتور به عنوان منبع پشتیبان بصورت بهینه طراحی و مکان‌یابی می‌شود. ریزشبکه مورد بحث قسمتی از یک شبکه توزیع است که می‌تواند به عنوان یک محله تلقی شود. هدف ابتدایی طراحی این ریزشبکه، تأمین بار بدون دریافت توان از شبکه بالادست است. به عبارت دیگر تمام توان بار این شبکه کوچک باید از طریق منابع موجود و سیستم ذخیره‌ساز تأمین گردد. اما چنانچه اضافه تولید وجود داشته باشد، این توان می‌تواند به شبکه فروخته شود. بنابراین هدف اصلی طراحی ریزشبکه تأمین بار آن توسط منابع موجود با حداقل کردن هزینه این منابع می‌باشد. نظر به اینکه اضافه تولید ریزشبکه مورد نظر به شبکه فروخته می‌شود. بنابراین مسئله مورد نظر در این مقاله طراحی بهینه و جایابی بهینه همزمان ریزشبکه در یک شبکه توزیع به منظور کاهش هزینه تأمین توان ریزشبکه و کاهش تلفات شبکه توزیع می‌باشد. برای حل بهینه‌سازی مورد نظر از روش LAPO و ABC استفاده شده است و نتایج آن‌ها مقایسه می‌شود. نتایج برتری روش LAPO نسبت به روش ABC را چه از لحاظ سرعت همگرایی و رسیدن به جواب بهینه و چه از لحاظ دقت در یافتن بهترین نتیجه نشان می دهد.

لینک کمکی