فایل رایگان مقاله شبيه‌سازي مکاني و تهيه نقشه حساسيت فرونشست زمين با استفاده از مدل بيشينه آنتروپي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شبيه‌سازي مکاني و تهيه نقشه حساسيت فرونشست زمين با استفاده از مدل بيشينه آنتروپي :

هدف از پژوهش حاضر شبیه‌سازی مکانی و تهیه نقشه حساسیت فرونشست زمین با استفاده از مدل‌ بیشینه آنتروپی در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد است. بدین منظور ابتدا موقعیت فرونشست های زمین با استفاده از بازدیدهای گسترده میدانی مشخص و پس از آن نقشه پراکنش فرونشست زمین منطقه مورد مطالعه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه گردید. سپس هر یک از عوامل موثر بر وقوع فرونشست زمین از قبیل درصد و جهت شیب، طبقات ارتفاعی، انحنای نیم‌رخ، انحنای سطح، شاخص رطوبت توپوگرافی، فاصله از آبراهه، واحدهای سنگ‌شناسی، داده‌های پیزومتری، کاربری اراضی و شاخص تفاضلی پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) در محیط GIS تهیه و بعد از آن با استفاده از روش نسبت فراوانی (FR) وزن طبقات مربوط به هر عامل مشخص شد. نهایتاً نقشه پهنه‌بندی حساسیت فرونشست زمین با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. نتایج ارزیابی مدل با استفاده از 30 درصد نقاط استفاده نشده در فرآیند شبیه‌سازی و بر اساس منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) نشان داد، نقشه حساسیت فرونشست زمین تهیه شده با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی صحت بالایی (859/0) دارد. بنابراین نقشه پهنه بندی مذکور می تواند نقش به سزایی در تعیین مناطق بحرانی از نظر بهره‌برداری آب و تخریب سفره‌های آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه داشته باشد.

لینک کمکی