فایل رایگان مقاله بررسي ميزان تأثير برخي از پارامترهاي استفاده شده برروي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيک (حوضه آبخيز کسيليان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ميزان تأثير برخي از پارامترهاي استفاده شده برروي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيک (حوضه آبخيز کسيليان) :

برآورد رواناب در حوضه های فاقد آمار همواره مورد توجه محققین و مدیران در برنامه ریزی، توسعه و اجرای بسیاری از پروژه های منابع آب بوده است. یکی از روش های برآورد رواناب حوضه، استفاده از مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک است که بر اساس عوامل ژئومورفولوژیک کمی حوضه ها، هیدروگراف سیل را برآورد می کند. در این مطالعه، ابتدا خصوصیات ژئومورفولوژیک کمی حوضه با استفاده از نرم افزار ARC GIS محاسبه شد. سپس پارامترهای دو روش نش و روسو شامل k (پارامتر مقیاس)، n (پارامتر شکل) و سرعت (متر بر ثانیه) به دست آمد. در مرحله بعد، هیدروگراف واحد لحظه ای باروش GIUH به دست آمد و نهایتا هیدروگراف سیل برای 20 رویداد منتخب در حوضه کسیلیان ایجاد و با هیدروگراف های مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت. از طریق آنالیز حساسیت انجام شده شاخص نفوذ ( ) از حساسیت بالاتر و n (پارامتر شکل) از حساسیت کمتری برخوردار بود. همچنین با مقایسه مقادیر دبی اوج، و پهنای هیدروگراف محاسباتی در وضعیتی که دبی هیدروگراف 50 و 75 درصد دبی اوج باشد، داده های مشاهداتی مشخص شد که روش روسو از خطای کمتری نسبت به روش نش و به لحاظ حجم و زمان پایه روش نش نسبت به روسو از دقت بالاتری برخوردار است.

لینک کمکی