فایل رایگان مقاله شبيه سازي وقايع بارش- رواناب با اعمال دياگرام هاي اختلاف فاز و تصحيح مؤلفه هاي بارش مؤثر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شبيه سازي وقايع بارش- رواناب با اعمال دياگرام هاي اختلاف فاز و تصحيح مؤلفه هاي بارش مؤثر :

تبدیل بارش به رواناب در حوضه های آبخیز شامل روابط غیر خطی پبچیده حاصل از تعامل مجموعه ای از فرآیندهای هیدرولوژیکی مختلف می باشند. در مطالعه حاضر، بدون اتکاء به ساختاری از پیش تعیین شده، رابطه بین ورودی و خروجی سیستم صرفاً بر اساس طبیعت اطلاعات ثبت شده استخراج گردید. همچنین اختلاف فاز اتفاق افتاده بین سیگنال های بارش و رواناب با استفاده از آنالیز موجک متقاطع محاسبه شد. سپس دیاگرام اختلاف فاز در مقیاس ه ای مورد مطالعه برای وقایع منفرد و مرکب حوضه آبخیز لیقوان ترسیم گردید. با اعمال این فازها در موقعیت زمانی سیگنال های بارش، کلیه خطاهای ناشی از در نظر گرفتن حد متوسط برای تلفات حوضه به حداقل ممکن رسید، که در این تحقیق تحت عنوان موقعیت زمانی مینیمم خطا معرفی گردید (METP). همچنین پیش بینی دبی خروجی از حوضه توسط مدل فیلتر کالمن و بهینه سازی فضای حالت حاکم بر حوضه آبخیز لیقوان با استفاده از وقایع مرحله واسنجی انجام گرفت. با اعمال این اختلاف فازها در مؤلفه های بارش مؤثر، خطای ناشی از در نظر گرفتن متوسط تلفات نفوذ و شاخص φ به حداقل ممکن کاهش یافت. همچنین با کاربرد روش بهینه سازی برنامه ریزی خطی، هیدروگراف واحد حوضه آبخیز لیقوان به عنوان مدل اندازه گیری فیلتر کالمن استفاده گردید. نتایج نشان داد با اعمال اختلاف فازهای اتفاق افتاده بین سیگنال های بارش و رواناب و تلفیق آن با روش فیلتر کالمن و برنامه ریزی خطی (KF- LP-CW) به طور متوسط ضریب نش- ساتکلیف اصلاح شده 94/0 در هر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی حاصل شد. این مقادیر نسبت به حالتی که اختلاف فاز اعمال نگردید (روش KF-LP) برابر 63/0 و 68/0 در مراحل واسنجی و صحت سنجی حاصل گردید. بنابراین در این مطالعه بهبود قابل توجهی با اعمال اختلاف فازها در مؤلفه های بارش مؤثر مشاهد شد.

لینک کمکی