فایل رایگان مقاله ارزيابي کارايي مدل‌هاي مختلف خطي و غيرخطي در پيش‌بيني بارندگي ماهانه در تغييرات اقليم استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي کارايي مدل‌هاي مختلف خطي و غيرخطي در پيش‌بيني بارندگي ماهانه در تغييرات اقليم استان همدان :

در این پژوهش به منظور پیش‌بینی مقادیر ماهانه بارش از مدل‌های ماشین بردار پشتیبان (SVM)، ماشین بردار پشتیبان تلفیق شده با تبدیل موجک (W-SVM)،ARMAX و ARIMA استفاده گردید. لذا از سری زمانی ماهانه ایستگاه‌های باران‌سنجی واقع در استان همدان طی یک دوره 25 ساله (1370-1394) استفاده شد. این دوره 25 ساله به 17 سال برای آموزش، 4 سال برای واسنجی و 4 سال برای صحت‌سنجی مدل تقسیم شد. مقایسه آماری نتایج به کمک شاخص‌های ضریب همبستگی (r)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و خطای استاندارد (SE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب مدل‌های ARIMA، ماشین بردار پشتیبان، ARMAX و ماشین بردار پشتیبان تلفیق شده با تبدیل موجک در رتبه‌های اول تا چهارم قرار دارند. همچنین مدل ماشین بردار پشتیبان دارای پارامترهای قابل تنظیم کمتری نسبت به مدل‌های دیگر می باشد. لذا این مدل با سهولت بیشتر و در زمان کمتری قادر به پیش‌بینی بارش بوده و از این نظر نسبت به سایر روش‌ها ارجحیت دارد.

لینک کمکی