فایل رایگان مقاله تحليل عوامل موثر بر مشارکت روستائيان در فعاليت هاي آبخيزداري(مطالعه موردي: حوزه آبخيز چشمه زينل شهرستان بروجن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل عوامل موثر بر مشارکت روستائيان در فعاليت هاي آبخيزداري(مطالعه موردي: حوزه آبخيز چشمه زينل شهرستان بروجن) :

شهرستان بروجن با مساحتی بالغ بر 2755 کیلومتر مربع(16 درصد مساحت استان چهارمحال و بختیاری) در فاصله 65 کیلومتری از مرکز استان(شهرکرد) واقع شده است. در سال 1395، این شهرستان 122483 نفر جمعیت را در قالب 36238 خانوار در خود جای داده بود. در سال‌های اخیر، برای مهار و حفظ آبهای سطحی و استفاده بهینه از آنها، عملیات مختلف آبخیزداری در سطح استان اجرا شده و یا برای اجرای آنها برنامه‌ریزی شده است. این تحقیق با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در عملیات آبخیزداری در حوزه‌ آبخیز چشمه زینل شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسشنامه می‌باشد و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین متغیر سن(0/136-=r) و میزان تجربه افراد مورد مطالعه در کشاورزی(0/032-=r) با میزان مشارکت آنها در فعالیت‌های آبخیزداری در حوزه، رابطه منفی و غیر معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای میزان انسجام اجتماعی(0/43=r)، پایگاه اجتماعی- اقتصادی(0/57=r)، عضویت در نهادهای عمومی روستا(0/36=r) و استفاده از منابع اطلاعاتی(0/37=r) در حوزه مورد بررسی با میزان مشارکت پاسخگویان در فعالیت‌های آبخیزداری رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج برآورد رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بیانگر آن است که متغیر میزان آگاهی از اهداف و خصوصیات طرح های آبخیزداری دارای بیشترین نقش(0/53) در میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در فعالیت های آبخیزداری است.

لینک کمکی