فایل رایگان مقاله بررسي نوسان پارامتر‌هاي اقليمي با استفاده داده‍‌هاي مرکز پيش‌بيني ميان مدت جوي اروپايي (مطالعه موردي: منطقه شيرکوه - استان يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي نوسان پارامتر‌هاي اقليمي با استفاده داده‍‌هاي مرکز پيش‌بيني ميان مدت جوي اروپايي (مطالعه موردي: منطقه شيرکوه - استان يزد) :

هر گونه تغییر در سیستم اقلیمی باعث تغییر در دسترسی و مدیریت منابع طبیعی اعم از آب و خاک می شود. دما و بارش از عناصر اساسی شکل گیری اقلیم هستند که بررسی روند تغییرات آنها می تواند برای دانشمندان علوم جوی، مدیران و برنامه ریزان محیطی در حیطه هیدرولوژی، کشاورزی، محیط زیست و غیره مهم باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های ERA-Interim روند نوسانات اقلیمی بررسی شد. در مرحله اول با محاسبه RMSE، MAE و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از داده های سینوپتیک شهر یزد دقت برآورد انواع داده های ماهانه ERA-Interim بررسی شد و داده ها ماهانه با کمترین خطا و بیشترین همبستگی برای تحلیل روند تغییرات انتخاب شد. سپس داده های انتخابی که شامل دمای هوا در دو متری سطح زمین و دمای سطح یک خاک معادل عمق 7-1 سانتی متری و سطح دو خاک معادل عمق 28-7 سانتی متری و بارش داده‌های ماهانه در نرم افزار ترست با استفاده از آزمون من-کندال روندیابی شد. نتایج نشان داد که قسمتهای غربی شمالی و مرکزی منطقه مورد مطالعه دارای روند کاهشی تغییرات بارش در سطح 5 درصد می باشد و مابقی نواحی تغییرات معنی دار نیست. همچنین بررسی روند تغییرات متغییر های دمایی نشان میدهد که افزایش دمای دو متری سطح زمین، عمق 1-7 سانتی متری و عمق 7-28 سانتی متری خاک در همه منطقه مورد مطالعه در سطح یک درصد معنی دار بوده و متغییر Z آزمون من-کندال در همه جا از 8/4 بیشتر است.

لینک کمکی