فایل رایگان مقاله تحليل الگوي تغييرات دماي اعماق مختلف خاک تحت تاثير رطوبت و دماي هوا (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل الگوي تغييرات دماي اعماق مختلف خاک تحت تاثير رطوبت و دماي هوا (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان) :

در این مطالعه، به منظور تحلیل الگوی تغییرات دمای اعماق مختلف خاک تحت تاثیر دمای هوا (حداقل، میانگین و حداکثر) و رطوبت هوا (کمینه، میانگین و بیشینه) از آزمون های پیرسون و رگرسیون از ایستگاه سینوپتیک طالقان طی دوره آماری 1386 تا 1394 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بیش ترین ضریب همبستگی، مربوط به دمای هوا و کمترین آن مربوط به رطوبت هوا که مقدار عکس دارد، می باشد. به طوری که بیشترین ضریب تبیین دما و رطوبت هوا در عمق 5 سانتی متری و کمترین آن در عمق 100 سانتی متری بوده است. به منظور برآورد دمای اعماق خاک از روی متغیرهای دما و رطوبت هوا، مدل های رگرسیونی برازش داده شده، با استفاده از 70 درصد داده ها کالیبره و با 30 درصد آنها صحت سنجی گردیدند. بدین صورت برای ارزیابی دقت مراحل کالیبراسیون و صحت سنجی از معیارهای ارزیابی خطا RMSE و NSE استفاده گردید که نتایج معیارهای ارزیابی خطا در حالت کلی نشان داد که مدل های رگرسیونی ارائه شده از کارایی خوبی در برآورد دمای اعماق مختلف خاک را داشته اند به طوری که بررسی مدل های رگرسیونی نشان داد که کارایی این مدل ها در اعماق نزدیک به سطح بهتر بوده است و با افزایش عمق مقادیر ضریب همبستگی کاهش و مقادیر معیارهای ارزیابی خطا افزایش می یابد.

لینک کمکی