فایل رایگان مقاله تاثير تزريق درون تخم‌مرغي غلظت‌هاي مختلف ال-آرژنين بر جوجه‌درآوري، عملکرد رشد و کيفيت گوشت جوجه‌هاي گوشتي راس 308

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير تزريق درون تخم‌مرغي غلظت‌هاي مختلف ال-آرژنين بر جوجه‌درآوري، عملکرد رشد و کيفيت گوشت جوجه‌هاي گوشتي راس 308 :

پژوهش‌های پیشین تاثیر مثبت مکمل خوراکی آرژنین بر بهبود کیفیت گوشت و رشد را نشان داده‌اند، با این حال پژوهشی در مورد تاثیر تزریق درون تخم مرغی آرژنین بر کیفیت گوشت وجود ندارد. بنابراین، این آزمایش با هدف بررسی تاثیر تزریق درون تخم‌مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین بر جوجه‌درآوری، عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی راس 308 انجام شد. در این پژوهش، 300 تخم‌مرغ بارور از مزرعه مرغ مادر گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار آزمایشی (غلظت‌های 5/0 و 1 درصد آرژنین و شاهد کل) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل 1- تزریق درون تخم‌مرغی 5/0 درصد اسید آمینهال- آرژنین، 2- تزریق درون تخم‌مرغی 1 درصد اسید آمینه ال- آرژنین، 3- گروه شاهد کل {مجموع شاهد اول (تزریق آب استریل) و شاهد دوم (بدون تزریق)} بودند و تزریق در روز 14 دوره جوجه‌کشی انجام شد. پس از تفریخ، جوجه‌های تیمارهای آرژنین و گروه شاهد کل هر یک به چهار گروه مساوی تقسیم شده و در چهار قفس (تکرار) به صورت تصادفی قرار داده شدند. دوره پرورش از زمان تولد تا 24 روزگی ادامه یافت. به منظور بررسی کیفیت گوشت، در روز‌ 24 تعداد 3 قطعه جوجه از هر تکرار (12 جوجه در هر تیمار) وزن‌کشی و کشتار شدند و ماهیچه سینه‌ای به منظور بررسی صفات کیفی گوشت استفاده شدند. بر اساس نتایج، تاثیر تزریق درون تخم‌مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین بر وزن جوجه 1، 10 و 24 روزه، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، وزن نسبی لاشه پوست کنده و ماهیچه سینه‌ای معنی‌دار نبود (05/0p). اگرچه pH گوشت، درصد چربی گوشت، درصد خاکستر و شاخص‌های رنگ گوشت (*a، b*، L* و H) تحت تاثیر تیمارهای تزریق درون تخم‌مرغی ال-آرژنین قرار نگرفتند (05/0p)، آب‌اندازی گوشت، مقدار D و شاخص C به طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند (05/0>p). بر اساس نتایج کلی پژوهش حاضر، تزریق درون تخم‌مرغی غلظت‌های مختلف ال-آرژنین نتوانست تاثیر معنی‌دار قابل توجهی بر عملکرد رشد، تولید و یا ترکیب گوشت جوجه‌های گوشتی 24 روزه داشته باشد.

لینک کمکی