فایل رایگان مقاله تعيين روابط ژنتيکي برخي ژنوتيپ هاي برنج بر اساس صفات مهم تغذيه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تعيين روابط ژنتيکي برخي ژنوتيپ هاي برنج بر اساس صفات مهم تغذيه اي :

در تحقیق حاضر به منظور بررسی صفات مهم تغذیه ای مثل فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنل، کارتنوئید، کربوهیدرات محلول و نامحلول و میزان آهن و روی، 35 ژنوتیپ مختلف برنج از ژنوتیپ های بومی و خارجی انتخاب و در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد که صحت گروه ‏بندی ژنوتیپ ها با تجزیه تابع تشخیص 3/94 درصد بدست آمد. در این گروه بندی با توجه به میانگین هر گروه و درصد انحراف از میانگین کل، گروه ‏های مطلوب و نامطلوب شناسایی و کمترین شباهت بین گروه‎های دو و سه مشاهده شد که نشان از اختلاف بین این دو گروه داشت، که گروه سوم با ژنوتیپ های فجر، غریب، اوندا و IR64724-67-2-1-2-2R مطلوب ترین و گروه دوم با ژنوتیپ‏ هایی مثل آمل 2، دانش، صدری، موسی‏ طارم و سپیدرود، نامطلوب از نظر ارزش تغذیه ای در این تحقیق شناخته شدند. لذا می ‏توان پیشنهاد نمود که بتوان برای انتخاب والدین در برنامه ‏های اصلاحی و دورگ ‏گیری از این دو گروه استفاده نمود. نتایج تجزیه عاملی به روش مولفه ‏های اصلی، چهار عامل اصلی و مستقل که 605/76 درصد واریانس را توجیه می کردند، را مشخص نمود. عامل اول با دارابودن 542/27 درصد از واریانس کل به عامل کربوهیدرات و روی و عامل دوم، سوم و چهارم هم با اختصاص 169/18، 148/16 و 745/14 درصد به ترتیب به عنوان عامل فنلی، عامل فعالیت آنتی اکسیدانی و عامل آهن نام گذاری شدند.

لینک کمکی