فایل رایگان مقاله بررسي انديشه‌هاي حکمروايي در حکومت آل‌بويه بر اساس نام‌گذاري فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي انديشه‌هاي حکمروايي در حکومت آل‌بويه بر اساس نام‌گذاري فرزندان :

دوره‌ی آل‌بویه در بازتعریف سنت‌های حکمروایی در تاریخ ایران دوره‌ی اسلامی، نقشی مهم دارد؛ این امر را پژوهشگران از وجوه مختلف بررسی کرده‌اند. پژوهش حاضر معطوف به بررسی در حوزه‌ی فرهنگی و متکی بر شناسایی ارتباط اندیشه‌های حکمروایی این خاندان با دیگر رفتار‌های فرهنگی آنان است. قلمرو فرهنگی مورد مطالعه نیز نام‌گذاری فرزندانشان است. این بررسی با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کمّی انجام شده است. دستاورد تحقیق نشان داد که نام‌گذاری فرزندان این خاندان، تابعی از اندیشه‌های فرهنگی -‌ سیاسی و حکمروایی آنان است. این اندیشه متکی بر تعمیق پیوند فرهنگی میان سنت‌های ایرانی و فرهنگ اسلامی و نیز با تکیه بر علایق شیعی بود که در نام‌گذاری آنان نیز قابل مشاهده است. رفتار آل‌بویه در نام‌گذاری فرزندانشان بر چهار رکن «فرهنگ ایرانی»، «فرهنگ اسلامی»، «علایق شیعی» و نیز «توجه به پاسداشت پیشینه‌ی خاندانی» استوار بود.

لینک کمکی