فایل رایگان مقاله تأثير پيش‌تيمار ملاتونين بر برخي فاکتورهاي فيزيولوژي در ريزجلبک کلرلا ولگاريس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهاي يونيزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير پيش‌تيمار ملاتونين بر برخي فاکتورهاي فيزيولوژي در ريزجلبک کلرلا ولگاريس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهاي يونيزان :

ملاتونین (N- استیل-5-متوکسی‌تریپتامین) دارای نقش مهم و اساسی در بسیاری از فرآیندهای نموی و پاسخ به تنش‌ها، در گیاهان و جلبک‌ها است. در این تحقیق سعی شده تا نقش میانجی‌گری ملاتونین روی میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و پاسخ سیستم دفاع آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی به تنش گاما در سه غلظت شاهد، 100 و 500 میکرومولار در ریزجلبک کلرلا ولگاریس مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان داد که جلبک‌هایی که با غلظت 100 میکرومولار ملاتونین پیش‌تیمار شده بودند، دارای رنگیزه‌های فتوسنتزی بیشتر و غشاء پایدارتری در شرایط تنش گاما بودند. بر اساس نتایج این تحقیق، ملاتونین اگرچه می‌تواند تا اندازه‌ای با تقویت سیستم آنتی‌اکسیدان غیرآنزیمی مانند تولید پرولین بیشتر، مقاومت جلبک کلرلا را افزایش دهد ولی این احتمال وجود دارد که این مقاومت بیشتر به سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی آنزیمی مرتبط بوده باشد.

لینک کمکی