فایل رایگان مقاله بازيابي حساسيت دزيمتر ترمولومينسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت فرآيند گرمادهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بازيابي حساسيت دزيمتر ترمولومينسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت فرآيند گرمادهي :

دزیمتر ترمولومینسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت تابش دز بالای گاما به میزان kGy 10 قرار گرفته، سپس با اعمال فرآیند گرمادهی استاندارد و دریافت دز به میزان Gy 1 قرائت شده است. که در این حالت پاسخ این دزیمتر به دلیل دریافت دز بالا در مقایسه با دزیمتر کنترل که فقط دز Gy 1 دریافت کرده، کاهش یافته است. با اعمال فرآیندهای گرمادهی مختلف که بر مبنای فرآیند گرمادهی استاندارد و افزایش مدت زمان گرمادهی است، مدت زمان 5/27 ساعت برای بازیابی حساسیت این دزیمتر تعیین شده است.

لینک کمکی