فایل رایگان مقاله تاثير يک سيستم نوترکيب گلوتاتيون/ تيودوکسين گياهي در افزايش هضم پذيري بتالاکتوگلوبولين شير با تريپسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير يک سيستم نوترکيب گلوتاتيون/ تيودوکسين گياهي در افزايش هضم پذيري بتالاکتوگلوبولين شير با تريپسين :

بتالاکتوگلوبولین (BLG) دو پیوند دی سولفیدی وجود دارد که وجود باند های دی سولفیدی دلیل هضم پذیری کم این پروتئین در سیستم های گوارشی جانوران است. به نظر می رسد استفاده از احیا کننده هایی که بتوانند باندهای دی سولفیدی موجود در این پروتئین را احیاء کنند، هضم پذیری این پروتئین را افزایش می دهند. بدین منظور در این مطالعه از سیستم گلوتاتیون/ تیوردوکسین گیاهی برای افزایش هضم پذیریBLG استفاده شد. تیوردوکسین ها (Trxs)، دی سولفیدردوکتازهای هستند که تنظیم ردوکس سلولی دخالت دارند. در این مطالعه با در دست داشتن این باکتری های تراریخته مقدار قابل توجهی از این پروتئین ها تولید و خالص سازی شد. برای احیاء BLG از سیستم هایGSH/OsTrx1 و GSH/OsTrx20 استفاده شد. بدین منظور BLG ابتدا با اجزای این سیستم ها همراه با GSH در دماهای مختلف 4، 25 و37 درجه سانتیگراد پیش تیمار شد. سپس BLG با تریپسین مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. میزان هضم پذیری BLG با استفاده از ژل SDS-PAGE و RP-HPLC بررسی شد. نتایج نشان داد پیش تیمار BLG با استفاده از سیستم های GSH/Trx گیاهی به طور قابل توجهی بر هضم پذیری آن با آنزیم تریپسین مؤثر بوده است. بین سیستم های مختلف Trx از نظر تأثیر بر روی BLG تفاوت قابل توجهی وجود نداشت.

لینک کمکی