فایل رایگان مقاله بهينه سازي کشت کالوس و تراريختي چند رقم برنج ايراني با آگروباکتريوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بهينه سازي کشت کالوس و تراريختي چند رقم برنج ايراني با آگروباکتريوم :

چکیده: برنج (Oryza sativa L.) به عنوان دومین گیاهان زراعی، غذای نیمی از جمعیت مردم جهان را فراهم می‌کند. از مهمترین اهداف اصلاح برنج، به دست آوردن ارقام جدید با عملکرد بالا، کیفیت بهتر و مقاوم در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی به کمک مهندسی ژنتیک است. در این آزمایش، اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و پرولین در کالوس زایی چند رقم زراعی و همچنین اثر سویه و غلظت باکتری آگروباکتریوم در ترایختی ارقام برگزیده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد بین تنظیم‌کننده‌های رشد و ژنوتیپ در پاسخ به کالوس‌زایی اختلاف معنی‌داری وجود داشت. بیشتر ارقام در بیشتر ترکیبات هورمونی درصد کالوس‌زایی بالای 80% را داشتند. دربین ارقام مورد مطالعه، رقم حسن‌سرایی بیشترین میزان رشد کالوس(49/0 گرم) را در محیط کشت تکمیل شده با دو میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D داشت و ارقام غریب و دم سرخ نیز بیشترین وزن کالوس(بالای4/0 گرم) را در محیط دارای 2,4-D و دو میلی‌گرم بر لیتر NAA تولید کردند. استفاده از اسید آمینه پرولین میزان رشد کالوس‌ها را در مقایسه با شاهد کاهش داد و با افزایش میزان پرولین رشد کالوس نیز بیشتر کاهش یافت. کمترین میزان وزن کالوس‌های برنج (138/0 گرم) در محیط کشت دارای 600 میلی‌گرم در لیتر پرولین مشاهده شد. در میان سه سویه بکار گرفته شده در تراریختی برنج، کالوسهای تراریخته تنها با استفاده از سویهEHA105 بدست آمدند. هر چند اختلاف معنی‌داری را بین غلظت‌های مختلف آگروباکتریوم در تراریختی برنج مشاهده نشد، ولی باکتری در غلظت 1 OD600= کالوس‌های تراریخته بیشتری را تولید کرد.

لینک کمکی