فایل رایگان مقاله توليد ريشه هاي مويين در کاسني با هدف افزايش متابوليت‌هاي ثانويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله توليد ريشه هاي مويين در کاسني با هدف افزايش متابوليت‌هاي ثانويه :

کشت ریشه‌های مویین روش موثری برای تولید متابولیت‌های ثانویه‌ی گیاهی می‌باشد زیرا ریشه‌های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردارند و قادر به تولید متابولیت‌ها در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می‌باشند. کاسنی با نام علمی Cichorium intybus L. از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می‌باشد. در این تحقیق، القای ریشه‌های مویین توسط Agrobacterium rhizogenesسویه‌ی ATCC11325 انجام شد. در آزمایش اول تاثیر نوع و سن ریزنمونه و مدت هم‌کشتی بر کارایی القای ریشه‌های مویین بررسی شد. در آزمایش دوم تاثیرلاین‌های مختلف ریشه‌های مویین بر میزان رشد ریشه‌ها بررسی شد. در آزمایش سوم تاثیر غلظت‌های مختلف نفتالین استیک اسید (5/1 و 1 ،5/0 ،0 میلی‌گرم در لیتر) و ساکارز (6 و 5 ،4 ،3 درصد) بر میزان تجمع زیست‌توده بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد القای ریشه‌های مویین (55/75 درصد) و تعداد ریشه (26/7 ریشه در هر ریزنمونه) مربوط به ریزنمونه‌های کوتیلدون 5 روزه است. همچنین معلوم شد که 5/1 میلی‌گرم در لیتر NAA در ترکیب با 3 و 4 درصد ساکارز بیشترین تأثیر را در افزایش وزن تر، خشک و شاخص رشد داشت. بیشترین محتوای فنول کل و همچنین فلاونوئید در طول موج 270 نانومتر، در ریشه‌های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی‌گرم در لیتر NAA در ترکیب با 4 درصد ساکارز مشاهده شد در حالی که بیشترین میزان فلاونوئید در طول موج 300 و 330 نانومتر، در ریشه‌های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی‌گرم در لیتر NAA در ترکیب با 5 درصد ساکارز به‌دست آمد.

لینک کمکی