فایل رایگان مقاله بررسي تفاوت انتشار دي اکسيد کربن در بخش حمل و نقل استان‌هاي ايران: رهيافت رگرسيون چندک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تفاوت انتشار دي اکسيد کربن در بخش حمل و نقل استان‌هاي ايران: رهيافت رگرسيون چندک :

بهبود کیفیت محیط‌زیست یکی از اهداف مهم بسیاری از اقتصادهاست و در این میان نقش بخش حمل و نقل در انتشار آلاینده‌ها مهم و قابل ملاحظه است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از رگرسیون چندک، مدل STIRPAT گسترش یافته و داده‌های استانی برای دوره 1385 تا 1394 به بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل می‌پردازد. شواهد نشان می‌دهد که به‌صورت سرانه و لگاریتمی، میزان انتشار دی اکسید کربن در استان‌های یزد و سمنان در بیشترین مقدار به ترتیب برابر با 51/0 و 5/0 میلیون تن بوده و برای استان گلستان در کمترین مقدار برابر با 03/0 میلیون تن است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که شهرنشینی، شدت انرژی و تولید، اثر مثبت و معنادار انتشار دی‏اکسید کربن و جمعیت اثر منفی و معنادار بر آن دارد. همچنین براساس رگرسیون چندک هر چه به سمت چندک‌های بالای انتشار دی اکسید کربن حرکت می‌کنیم، اثر شدت انرژی و تولید افزایش و اثر شهرنشینی کاهش می‌یابد. بر این اساس، بهبود زیرساخت‌های شهری برای بهره‌گیری از صرفه مقیاس شهری، تمرکززدایی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل گامی مؤثر برای کاهش انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل است.

لینک کمکی