فایل رایگان مقاله طراحي مدل اجراي خط مشي‌هاي انرژي در بخش نفت و گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله طراحي مدل اجراي خط مشي‌هاي انرژي در بخش نفت و گاز :

با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط‌مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت و گاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد عدم تحقق کامل سیاست‌های این حوزه به دلیل ناکارآمدی مدل اجرایی هستیم. در این مقاله با استفاده از پژوهش کیفی به روش تئوری داده بنیاد و از طریق دو ابزار مصاحبه‌ تخصصی نیمه ساختار یافته و مطالعه مدارک، داده‌های تحقیق جمع‌آوری و سپس تحلیل گردیده است. روش نمونه‌گیری، گلوله برفی (ارجاع زنجیره‌ای) است. در ایـن پژوهش بـا 30 نفـر از صاحب‏نظران و کارشناسان مصاحبه انجام شد که از مصاحبه دهم به بعد، تکـرار در اطلاعـات دریـافتی مشـاهده شـده است؛ اما مصاحبه تا نفر بیستم ادامه یافت. مصاحبه با طرح سؤالاتی در مورد 'دلایل عدم اجرای سیاست‌های تدوین شده انرژی کشور در حوزه نفت و گاز' آغاز شد (مصاحبه باز) و باقی پرسش‌ها براسـاس پاسـخ‏های مصاحبه شونده طرح گردید. تمامی مصاحبه‏ها یادداشت‌برداری شده و بـرای اسـتخراج نکـات کلیـدی چندین بار مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت مدل طراحی شده با بهره‏گیری از مقولات و مؤلفه‏ها و ابعاد مستخرج از مصاحبه‏ها و مقایسه با سایر مدل‏های اجرای خط‌مشی‏ها و نیز مزیت نسبی نوآوری ایجاد شده که در مدل طراحی شده این مقاله که همانا ترکیب ابعاد چندین مدل در این طراحی بوده نهایی سازی و ارائه شده است.

لینک کمکی