فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هاي ديني بر انگيزش پيشرفت و خودکارآمدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هاي ديني بر انگيزش پيشرفت و خودکارآمدي :

پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هاي ديني بر انگيزش پيشرفت و خودکارآمدي دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه مدرسه ی دکتر حسابی در منطقه 6 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. گروه نمونه مشتمل بر 30 دانش آموز بود که به صورت تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش در قالب 8 جلسه یک ساعته در 4 هفته( هر هفته دو جلسه)برنامه آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) جمع آوری و پس از بررسی و تایید پیش فرض ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم‌افزار SPSS-25 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد در مرحله پس آزمون انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی گروه آزمایش بهبود معنی داری داشته است(p). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تأثیرگذار بوده است که این یافته، توجه ویژه مسئولین در بخش آموزش و پروش را می‌طلبد.

لینک کمکی